Zaključci od siječnja 2018. do 31.12.2018. godine

  Preuzmite dokument
Zakljucak o utrosku sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljista u 2017.   (13.64 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista u 2017.   (13.63 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja   (13.91 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o programu gradnje i uredaja komunalne infrastrukture u 2017.   (13.92 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o programu odrzavanja komunalne infrastrukture u 2017.   (13.96 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom tijekom 2017.   (14.46 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2017.   (14.45 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa utroska sredstava sumskog doprinosa u 2017.   (13.63 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2017.   (13.61 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2017.   (13.66 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u kulturi u 2017.   (13.63 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u sportu u 2017.   (13.76 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u predskolskom odgoju u 2017.   (13.68 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika opcine sveti ivan zabno za razdoblje od 1. sijecnja do 31. lipnja 2018   (14.06 KB)
 

Odluke od siječnja 2018. godine do 31.12.2018. godine

  Preuzmite dokument
Odluka o izradi procjene rizika od velikih nesreca za opcinu sveti ivan zabno   (24.74 KB)
Odluka o prijavama udruga na javne natječaje koje se upućuju na stručno ocjenjivanje   (16.51 KB)
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Sveti Ivan Žabno; 31. siječnja 2018.   (22.46 KB)
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti Ivan Žabno; 31. siječnja 2018.   (17.52 KB)
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada; 31. siječnja 2018.   (199 KB)
Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova općinskog vijeća za 2018.;31. siječnja 2018.   (16.14 KB)
Odluka o izmjenama odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti Ivan Žabno; 31. siječnja 2018.   (14.99 KB)
Odluka o izradi iii izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Sveti Ivan Žabno; 31. siječnja 2018.   (35.07 KB)
Odluka o financiranju političkih stranaka i članova općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača u 2018.; 31. siječnja 2018.   (14.98 KB)
Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama poslovnika općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno; 31. siječnja 2018.   (18.9 KB)
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za 2018. godinu   (18.44 KB)
Odluka o izmjeni odluke o prikljucenju na komunalne vodne gradevine za javnu vodoopskrbu na podrucju opcine sveti ivan zabno   (14.57 KB)
Odluka o prijenosu prava vlasnistva nad komunalnim vodnim gradevinama za javnu vodoopskrbu i odvodnju   (15.87 KB)
Odluka o izmjeni odluke o prikljucenju na komunalne vodne gradevine za odvodnju   (14.28 KB)
Odluka o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca   (145 KB)
Odluka o dodjeli nagrade strelicarskom klubu os grigor vitez sveti ivan zabno   (13.36 KB)
Odluka o dodjeli nagrade za zivotno djelu dr. vladimiru subatu   (13.76 KB)
Odluka o dodjeli zahvalnice velecasnom danijelu zgancu   (13.42 KB)
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u vodospremu trema   (14.6 KB)
Odluka o financiranju politickih stranaka i clanova opcinskog vijeca izabranih s liste grupe biraca za 2019.   (15.1 KB)
Odluka o izmjeni odluke o placi i drugim materijalnim pravima opcinskog nacelnika i zamjenika   (15.26 KB)
Odluka o koeficijentima za obracun placa sluzbenika i namjestenika u juo   (14.54 KB)
Odluka o komunalnoj naknadi na podrucju opcine sveti ivan zabno   (33.55 KB)
Odluka o komunalnom doprinosu na podrucju opcine sveti ivan zabno   (28.01 KB)
Odluka o mjerama za sprecavanje nepropisnog odbacivanja otpada na podrucju opcine sveti ivan zabno   (51.5 KB)
Odluka o rasporedivanju redovitih godisnjih sredstava za rad politickih stranaka i clanova opcinskog vijeca za 2019.   (17.55 KB)
Odluka o stavljanju izvan snage odluke o osnivanju i ustroju postrojbe civilne zastite opcine sveti ivan zabno   (14.23 KB)
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (b) na podrucju opcine sveti ivan zabno   (14.94 KB)
Odluka o davanju suglasnosti za zaduzivanje opcinskom komunalnom poduzecu park   (15.07 KB)
Odluka o donosenju procjene rizika od velikih nesreca za opcinu sveti ivan zabno za nadzor   (14.55 KB)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaključci do lipnja 2017.

  Preuzmite dokument
Zakljucci-o-usvajanju-izvjesca-udruga-14   (17.5 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-programu-gradnje   (14.03 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-programu-odrzavanja-komunalne-infrastrukture   (14.04 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-provedbi-plana-gospodarenja-otpadom   (14.04 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-radu-opcinskog-nacelnika-od-1-sijecnja-do-30-lipnja-2014   (13.58 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-radu-opcinskog-nacelnika-od-1-srpnja-do-31-prosinca-2014   (13.6 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-revizije-gospodarenja-otpadom   (13.8 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-revizije-poduzetnickih-zona   (13.87 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-obavljenoj-reviziji   (13.91 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-programu-gradnje-i-ureaja-komunalne-infrastrukture-u-2015   (14.07 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-programu-gradnje-i-ureaja-komunalne-infrastrukture-u-2016   (143.88 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-programu-gradnje-i-ureaja-komunalne-infrastrukture-u-2016oo   (13.79 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-programu-odravanja-komunalne-infrastrukture-u-2015   (14.13 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-programu-odravanja-komunalne-infrastrukture-u-2016   (13.83 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-programu-odravanja-komunalne-infrastrukture-u-2016oo   (13.83 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-provedbi-plana-gospodarenja-otpadom-za-2015   (14.09 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-provedenim-aktivnostima-gospodarenja-otpadom-tijekom-2016   (14.13 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-provedenim-aktivnostima-gospodarenja-otpadom-tijekom-2016oo   (14.13 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-radu-opinskog-naelnika-od-1-sijenja-do-30-lipnja-2014   (13.65 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-radu-opinskog-naelnika-od-1-srpnja-do-31-prosinca-2015   (13.73 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-radu-opinskog-naelnika-opine-sveti-ivan-abno   (15.02 KB)
Zakljucak-o-davanju-pozitivnog-misljenja-na-trece-izmjene-i-dopune-prostornog-plana-zupanije   (13.86 KB)
Zakljucak-o-prihvacanju-plana-podjele-komunalnog-poduzeca-doo   (16.05 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-programu-gradnje   (13.98 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-programu-gradnje-u-2012   (13.89 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-programu-odrzavanja-2012   (13.81 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-programu-odrzavanja-komunalne-infrastrukture   (13.95 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-provedbi-plana-gospodarenja-otpadom   (13.84 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-provedbi-plana-gospodarenja-otpadom-2013   (13.9 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-radu-nacelnika-srpanj-prosinac-2012   (13.88 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-revizije   (13.74 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-plana-zastite-od-pozara   (13.88 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-procjene-ugrozenosti-od-pozara-i-tehnoloskih-eksplozija   (14.03 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-procjene-ugrozenosti-stanovnistva-materijalnih-i-kulturnih-dobara   (14.17 KB)
 
 

Odluke do lipnja 2017. godine

  Preuzmite dokument
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-koeficijentima-za-obraun-plaa-slubenika-i-namjetenika   (15.6 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-plai-i-drugim-materijalnim-pravima-opinskog-naelnika-i-zamjenika-opinskog-naelnika   (14.41 KB)
Odluka-o-odreivanju-operativnih-snaga-i-pravnih-osoba-od-interesa-za-sustav-civilne-zatite-opine-sveti-ivan-abno   (19.39 KB)
Odluka-o-ugostiteljskoj-djelatnosti   (32.24 KB)
Odluka-o-proglaavanju-dana-zvonimira-baloga   (13.62 KB)
Odluka-o-dodjeli-javnog-priznanja-pok-zvonimiru-balogu-posthumno   (13.83 KB)
Odluka-o-rasporeivanju-financijskih-sredstava-politikim-strankama-u-2016   (15.89 KB)
Odluka-o-prijavama-udruga-na-javne-pozive-koje-se-upuuju-u-daljnju-proceduru   (18.17 KB)
Odluka-o-provedbi-izbora-za-lanove-vijea-mjesenih-odbora-na-podruju-opine-opine-sveti-ivan-abno   (47.99 KB)
Odluka-o-nainu-raspodjele-raspoloivih-sredstava-namijenjenih-financiranju-programa-i-projekata-udruga-iz-podruja-kulture-i-socijalne-skrbi-za-2016   (18.21 KB)
Odluka-o-izvravanju-prorauna-opine-sveti-ivan-abno-za-2016346   (43 KB)
Odluka-o-upravljanju-sustavom-javne-odvodnje-i-ureajem-za-proiavanje-otpadnih-voda   (14.78 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-prikljuenju-na-komunalne-vodne-graevine-za-odvodnju   (14.52 KB)
Odluka-o-izmjenama-odluke-o-naknadi-trokova-lanovima-opinskog-vijea-opine-sveti-ivan-abno   (14.73 KB)
Odluka-o-izvrsavanju-proracuna-opcine-sveti-ivan-zabno-za-2015-godinu   (42 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-financiranju-politickih-stranaka   (14.14 KB)
Odluka-o-rasporedivanju-financijskih-sredstava-politickim-strankama   (17.66 KB)
Odluka-vijeca-o-prijedlogu-imenovanja-za-clana-nadzornog-odbora-komunalnog-poduzeca   (14.47 KB)
Odluka-o-nerazvrstanim-cestama-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (80 KB)
Odluka-o-financiranju-politiskih-stranaka   (18.61 KB)
Odluka-o-rasporedivanju-sredstava-politickim-strankama   (17.68 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-prikljucenju-na-vodovod   (22.94 KB)
Odluka-o-izmjenama-odluke-o-prikljucenju-na-kanalizaciju   (16.98 KB)
Odluka-o-prikljucku-na-kanalizaciju   (141.51 KB)
Odluka-o-provedbi-izbora-za-clanove-vijeca-mjesnih-odbora-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (91.58 KB)
Odluka-o-dopunama-odluke-o-komunalnom-doprinosu   (15.7 KB)
Odluka-o-dopuni-odluke-o-komunalnom-doprinosu   (15.68 KB)
Odluka-o-izvrsavanju-proracuna-za-2013   (38 KB)
Odluka-o-imenovanju-osobe-za-nepravilnosti   (63.35 KB)
Odluka-o-kriterijima-i-nacinu-sufinanciranja-troskova-prijevoza-redovitih-studenata-s-podrucja-opcine-sveti-ivan-zabno   (73.08 KB)
Odluka-o-uvjetima-prodaje-robe-putem-pokretnih-prodaja-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (78.91 KB)
Odluka-o-financiranju-politickih-stranaka   (101.46 KB)
Odluka-o-prikljucenju-na-komunalne-vode-gradjevine   (142.27 KB)
Odluka-o-komunalnom-doprinosu-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (108.07 KB)
Odluka-o-broju-etaza-koje-se-mogu-ozakoniti-na-nezakonito-izgradjenoj-zgradi-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (107.7 KB)
Odluka-o-vrijednostima-jedinicnih-iznosa-za-polozajne-zone-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (103.04 KB)
Odluka-o-obvezatnom-koristenju-komunalne-usluge-odrzavanja-cistoce-u-dijelu-koji-se-odnosi-na-sakupljanje-i-odvoz-komunalnog-otpada-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (51.5 KB)
Odluka-o-uvjetima-i-postupku-natjecaja-za-davanje-u-zakup-poslovnog-prostora-u-vlasnistvu-opcine-sveti-ivan-zabno   (50.5 KB)
Odluka-o-mjestima-na-kojima-se-moze-obavljati-prodaja-robe-izvan-prodavaonica-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (27.5 KB)
Odluka-o-pomoci-za-novorodencad-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno (1)   (24.5 KB)
Odluka-o-dimnjacarskoj-sluzbi-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (49 KB)
Odluka-o-javnim-priznanjima-opcine-sveti-ivan-zabno   (53.5 KB)
Odluka-o-komunalnim-djelatnostima-koje-se-mogu-obavljati-na-temelju-pisanog-ugovora-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (42 KB)
Odluka-o-opcinskim-porezima-opcine-sveti-ivan-zabno   (48 KB)
Odluka-o-komunalnom-redu-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (104.5 KB)
Odluka-o-izboru-clanova-vijeca-mjesnih-odbora-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (106 KB)
Odluka-o-agrotehnickim-mjerama-u-poljoprivredi-i-mjerama-za-uredivanje-i-odrzavanje-poljoprivrednih-rudina-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (68 KB)
Odluka-o-drzanju-kucnih-ljubimaca-i-nacinu-postupanja-s-neupisanim-psima-napustenim-i-izgubljenim-zivotinjama   (45 KB)
Odluka-o-komunalnoj-naknadi   (48.5 KB)
Odluka-o-upravljanju-grobljima-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (67 KB)
Odluka-o-sufinanciranju-boravka-djece-u-djecjim-vrticima   (24 KB)
Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-provedbu-ulaganja-u-projekt-djejeg-vrtiaoo   (14.51 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-financiranju-politikih-stranaka-u-2017oo   (15.39 KB)
Odluka-o-rasporeivanju-redovitih-godinjih-sredstava-za-rad-politikih-stranaka-zastupljenih-u-opinskom-vijeu-opine-sv-i-abnooo   (16.48 KB)
Odluka-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnog-prostoraoo   (143.88 KB)
Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-provedbu-ulaganja-u-projekt-djejeg-vrtia (1)   (14.51 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-financiranju-politikih-stranaka-u-2017   (15.39 KB)
Odluka-o-rasporeivanju-redovitih-godinjih-sredstava-za-rad-politikih-stranaka-zastupljenih-u-opinskom-vijeu-opine-sv-i-abno (1)   (16.48 KB)
Odluka-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnog-prostora (1)   (143.88 KB)
Odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-udrugama-za-2017-godinu (1)   (17.8 KB)
Odluka-o-prijavama-udruga-na-javne-natjeaje-koje-se-upuuju-u-daljnju-proceduru   (18.81 KB)
Odluka-o-proceduri-naplate-dospjelih-a-nenaplaenih-potraivanja-opine-sveti-ivan-abno   (60 KB)
Odluka-o-imenovanju-povjerenika-i-zamjenika-povjerenika (1)   (18.65 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-pomoi-za-novoroenad-na-podruju-opine-sveti-ivan-abno   (14.17 KB)
Odluka-o-izvravanju-prorauna-2017   (44 KB)
 
 

Statut Općine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/09),Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno na 2. sjednici održanoj 19. srpnja 2013. donijelo je STATUT OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

 
  Preuzmite dokument
Statut   (155.92 KB)