Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Sveti Ivan Žabno

  Preuzmite dokument
Javni natjecaj za prodaju nekretnine u hrsovu u vlasnistvu opcine sveti ivan zabno 20.06.2022   (11.41 KB)
Javni natjecaj za prodaju nekretnine u hrsovu u suvlasnistvu opcine sveti ivan zabno 20.06.2022.   (11.54 KB)
Javni natjecaj za prodaju puta u cvrstecu 20.04.2022.   (11.86 KB)
Javni natjecaj za prodaju putova u brezovljanima 20.04.2022.   (11.97 KB)
Javni natjecaj za prodaju kuce u rusevnom stanju i gradevinskog zemljista u predavcu krizevackom u vlasnistvu opcine 28.03.2022   (11.65 KB)
Javni natjecaj za prodaju kuce u rusevnom stanju i dvora u cirkvenskom brdu u vlasnistvu opcine 16.03.2022.   (11.64 KB)
Javni natjecaj za prodaju puta u cvrstecu 19.01.2022   (11.75 KB)
Javni natjecaj za prodaju puta u cirkveni 19.01.2022   (11.75 KB)
Javni natjecaj za prodaju nekretnina u vlasnistvu opcine sveti ivan zabno u novom glogu 20.10.2021.   (11.52 KB)
Javni natjecaj za prodaju nekretnina u suvlasnistvu opcine sveti ivan zabno u cepidlaku ko novi glog 24.03.2021.   (13.26 KB)
Javni natjecaj za prodaju nekretnina u vlasnistvu opcine sveti ivan zabno u brezovljanima 24.03.2021.   (13.11 KB)
Javni natjecaj za prodaju nekretnina 12.05.2020   (23.14 KB)
Javni natjecaj za prodaju nekretnine u vlasnistvu opcine sveti ivan zabno u cvrstecu 02.03.2020.   (11.24 KB)
Javni natjecaj za prodaju nekretnina u suvlasnistvu opcine sveti ivan zabno 14.02.2020.   (14.11 KB)
Javni natjecaj za prodaju nekretnine u vlasnistvu opcine sveti ivan zabno   (11.44 KB)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvješća od siječnja 2020. godine do 31.12.2020.

  Preuzmite dokument
Izvjesce o izvrsenju programa gradenja komunalne infrastrukture na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019. godini   (14.57 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa javnih potreba u kulturi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (23.11 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa javnih potreba u protupozarnoj i civilnoj zastiti na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019. godini   (12.45 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa javnih potreba u sportu na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (21.2 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa o namjenskom koristenju sredstava naknada iz postupka ozakonjenja u 2019.   (20.78 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 2019.   (22.09 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa utroska sumskog doprinosa na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (19.54 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa vodnog doprinosa na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (19.62 KB)
Izvjesce o lokacijama i kolicinama odbacenog otpada te troskovima uklanjanja odbacenog otpada u 2019.   (15.35 KB)
Izvjesce o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista u 2019.   (21.15 KB)
Izvjesce o primjeni agrotehnickih mjera i mjera za uredivanje i odrzavanje poljoprivrednih rudina u 2019.   (45.5 KB)
Izvjesce o provedbi plana gospodarenja otpadom tijekom 2019.   (43.64 KB)
Izvjesce o radu opcinskog nacelnika opcine sveti ivan zabno 01.07.2019. - 31.12.2019.   (16.18 KB)
Izvjesce o utrosku sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljista u 2019.   (21.38 KB)
Izvjesce o izvrsenju plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (22.11 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa javnih potreba u predskolskom odgoju na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (20.02 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o stanju u prostoru   (208.37 KB)
Zakljucak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika   (200.69 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o stanju u prostoru   (208.37 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika opcine sveti ivan zabno za razdoblje od 1. sijecnja do 30. lipnja 2020   (13.21 KB)
Izvjesce o radu opcinskog nacelnika opcine sveti ivan zabno 1.-6. mjesec   (18.04 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika opcine sveti ivan zabno za razdoblje od 1. sijecnja do 30. lipnja 2020   (13.21 KB)
Izvjesce o stanju u prostoru opcine sveti ivan zabno 2016-2019   (7.28 MB)
 

Postupci javne nabave

Predmet nabave: Radovi izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 23.6.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S 0F2-0022968. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 14.7.2020 09:00

 
 

Prethodna informacijska obavijest

Izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole "Grigor Vitez" Sveti Ivan Žabno

 
  Preuzmite dokument
Obavijest na profilu kupca   (99.13 KB)
 

Zaključci od siječnja 2020. godine do 31.12.2022.

  Preuzmite dokument
Zakljucak o stanju sigurnosti tijekom iii. tromjeseccja 2019.   (13.54 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista u 2019.   (12.49 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o primjeni agrotehnickih mjera i mjera za uredivanje poljoprivrednih rudina   (5.3 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o programu gradnje i uredaja komunalne infrastrukture u 2019.   (12.67 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o programu odrzavanja komunalne infrastrukture u 2019.   (12.67 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o provedbi plana gospodarenja otpadom tijekom 2019.   (13.03 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019   (13.09 KB)
Zakljucak o utrosku sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljista u 2019.   (12.48 KB)
Zakljucak o stanju sigurnosti tijekom 2019.   (12.34 KB)
Zakljucak o stanju sigurnosti tijekom iii. tromjesecja 2019.   (13.54 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2019.   (12.54 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u kulturi u 2019.   (12.48 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u predskolskom odgoju u 2019.   (12.59 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u protupozarnoj i civilnoj zastiti u 2019.   (5.29 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u sportu u 2019.   (12.62 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja   (12.84 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa utroska sredstava sumskog doprinosa u 2019.   (12.54 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2019.   (12.5 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o lokacijama i kolicinama odbacenog otpada   (5.67 KB)
 

Odluke od siječnja 2020. godine do 31.12.2020. godine

  Preuzmite dokument
Odluka o imenovanju povjerenstva za uvodenje u posjed poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu rh   (7.13 KB)
Odluka o donosenju plana djelovanja opcine sveti ivan zabno u podrucju prirodnih nepogoda za 2020. godinu   (13.24 KB)
Odluka o donosenju programa izgradnje poduzetnickih zona na podrucju opcine sveti ivan zabno   (5.96 KB)
Odluka o imenovanju povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu rh   (8.35 KB)
Odluka o izgradnji poduzetnickih zona luzec, sriem i trema na podrucju opcine sveti ivan zabno   (8.64 KB)
Odluka o izvrsavanju proracuna 2020   (68 KB)
Odluka o raspisivanju javnog natjecaja za prodaju poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu republike hrvatske   (17.47 KB)
Odluka o raspisivanju javnog natjecaja za zakup poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu republike hrvatske   (17.54 KB)
Odluka o rasporedivanju redovitih godisnjih sredstava za rad politickih stranaka i clanova opcinskog vijeca za 2019 nova   (15.93 KB)
Odluka o rasporedivanju redovitih godisnjih sredstava za rad politickih stranaka i clanova opcinskog vijeca za 2020.   (15.75 KB)
Ro27qwe   (19.6 KB)
Odluka o donosenju plana upravljanja imovinom u vlasnistvu opcine sveti ivan zabno za 2020. godinu   (14.43 KB)
Odluka o donosenju plana upravljanja imovinom u vlasnistvu opcine sveti ivan zabno za 2020. godinu   (1.88 KB)
Odluka o osnivanju djecjeg vrtica zabac sveti ivan zabno   (25.88 KB)
Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu   (21.32 KB)
Poslovnicka odluka o izmjenama poslovnika opcinskog vijeca opcine sveti ivan zabno   (6.05 KB)
Prethodno misljenje na odluku o izboru najpovoljnije ponude   (673.43 KB)
Prethodno misljenje   (661.5 KB)
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta opcine sveti ivan zabno   (7.9 KB)
Suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju   (700.95 KB)
Suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije za zakup poljoprivrednog zemljista   (822.58 KB)
Odluka o donosenju plana civilne zastite od strane nacelnika   (6.24 KB)
Odluka o dopuni odluke o izvrsavanju proracuna opcine sveti ivan zabno za 2020. godinu   (39 KB)
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljista   (52 KB)
Odluka o izboru najpovoljnije ponude   (233.5 KB)
Odluka o izmjenama odluke o provedbi izbora za clanove vijeca mjesnih odbora na podrucju opcine sveti ivan zabno   (5.78 KB)
Odluka o kreditnom zaduzenju opcine sveti ivan zabno   (19.6 KB)
Odluka o odredivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zastite   (16.13 KB)
Odluka o davanju suglasnosti na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i nacinu rada djecjeg vrtica zabac sveti ivan zabno   (6.41 KB)
Odluka o donosenju plana djelovanja opcine sveti ivan zabno u podrucju prirodnih nepogoda za 2021. godinu   (13.8 KB)
Odluka o donosenju plana upravljanja imovinom u vlasnistvu opcine sveti ivan zabno za 2021. godinu   (15.04 KB)
Odluka o dopuni odluke o koeficijentima za obracun placa sluzbenika i namjestenika   (14.62 KB)
Odluka o imenovanju ravnateljice djecjeg vrtica zabac sveti ivan zabno   (6.72 KB)
Odluka o izmjeni odluke o izvrsavanju proracuna opcine sveti ivan zabno za 2020. godinu   (39 KB)
Odluka o izvrsavanju proracuna za 2021   (86.5 KB)
Odluka o nacinu upravljanja i koristenja sportskih objekata u vlasnistvu opcine sveti ivan zabno   (28.7 KB)
Odluka o nacinu utvrdivanja osnovne place radnika u djecjem vrticu zabac   (17.34 KB)
Odluka o potpisivanju sporazuma o udruzivanju lokalnih turistickih zajednica i jedinica lokalne samouprave sa podrucja grada krizevaca i kalnickog prigorja   (35.5 KB)
Odluka o povjeravanju poslova upravljanja i odrzavanja objekta djecjeg vrtica ustanovi djecjeg vrtica zabac   (5.82 KB)
Odluka o rasporedivanju redovitih godisnjih sredstava za rad politickih stranaka i clanova opcinskog vijeca za 2021.   (16.51 KB)
Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrticima   (32.5 KB)
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu jedinstvenog upravnog odjela opcine sveti ivan zabno   (10.98 KB)
Odluka o cijeni usluga djecjeg vrtica zabac sveti ivan zabno   (18.63 KB)
Odluka o davanju suglasnosti na pravilnik o upisu   (14.28 KB)
Odluka o izmjenama odluke o izboru najpovoljnije ponude   (67 KB)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaključci od siječnja 2019. godine do 31.12.2019.

  Preuzmite dokument
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja   (14.16 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u kulturi u 2018   (13.72 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2018   (13.69 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018   (14.47 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista u 2018   (13.78 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa gradnje i uredaja komunalne infrastrukture u 2018.   (13.97 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o stanju sigurnosti na podrucju opcine sveti ivan zabno tijekom 2018.   (13.58 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 2018.   (13.96 KB)
Zakljucak o utrosku sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljista u 2018   (13.82 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018 (2)   (13.73 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018 (1)   (13.78 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u predskolskom odgoju u 2018   (13.82 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u sportu u 2018   (13.87 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika opcine sveti ivan zabno za razdoblje od 1. sijecnja do 30. lipnja 2019   (12.67 KB)
 
 
 

Zaštita osobnih podataka

Sukladno članku 39. Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.)

službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;

b) praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;

c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.;

d) suradnja s nadzornim tijelom;

e) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

Ispitanici mogu kontaktirati službenika za zaštitu podataka u pogledu svih pitanja povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava iz ove Uredbe.

Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem svojih zadaća, u skladu s pravom Unije ili pravom države članice.

Službenik za zaštitu podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti. Voditelj obrade ili izvršitelj obrade osigurava da takve zadaće i dužnosti ne dovedu do sukoba interesa.

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U OPĆINI SVETI IVAN ŽABNO:

Blanka Drožđek Ivezić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela,
Trg Karla Lukaša 11, 48214 Sveti Ivan Žabno
Telefon: 048/851-041,
e-mail: blanka@osiz.hr

 
  Preuzmite dokument
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka   (21.95 KB)
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka   (16.1 KB)
Zahtjev ispitanika za povlačenje privole   (159 KB)
Zahtjev ispitanika na pristup informacijama   (162.5 KB)
Zahtjev ispitanika na ispravak informacija   (159 KB)
Zahtjev ispitanika za pravo na prigovor   (163.5 KB)
Zahtjev ispitanika za pravo na ograničenje obrade   (162 KB)
Zahtjev ispitanika za pravo na brisanje   (162 KB)