Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja te pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz njegovog djelokruga, kao i davanja mišljenja i prijedloga u svezi drugih pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća. 
Radna tijela Općinskog vijeća su: 

 • Mandatna komisija
 • Odbor za izbor i imenovanja
 • Odbor za Statut i Poslovnik
 • Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima
 • Socijalno vijeće
 • Odobor za dodjelu javnih priznanja
   

Mandatna komisija

Članovi Komisije:

 1. DEJAN PIŠKORIĆ, predsjednik,
 2. MATIJA MEDAČ, član,
 3. ANDRIJANA HARTMAN, članica.

Uloga Komisije:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih članova Općinskog vijeća temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
 • obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na dužnost člana Općinskog vijeća, te o zamjenicima članova Općinskog vijeća koji umjesto njih počinju obavljati dužnost člana Općinskog vijeća,
 • obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata članova Općinskog vijeća i o zamjenicima članova Općinskog vijeća koji umjesto njih počinju obavljati dužnost člana Općinskog vijeća,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata članova Općinskog vijeća,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i
 • obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku člana Općinskog vijeća.

 

Odbor za izbor i imenovanja

Članovi Odbora:

 1. MARIO KOPJAR, predsjednik,
 2. TOMISLAVA NJEGOVAC, članica,
 3. DANIJELA BUNČIĆ, članica.


Odbor za izbor i imenovanja predlaže:

 • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
 • imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
 • propise o primanjima članova Općinskog vijeća, te naknade troškova članovima Općinskog vijeća za rad u Općinskom vijeću.


Odbor za Statut i Poslovnik

Uloga Odbora:

 • predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
 • predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću.

Članovi Odbora:

 1. MARIO KOPJAR, predsjednik,
 2. KREŠIMIR HABIJANEC, član,
 3. TOMISLAVA NJEGOVAC, članica.


Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Članovi Povjerenstva:

 1. TOMISLAV PASARIČEK, predsjednik,
 2. ĐURO NJEGOVAC, član,
 3. IVAN MARKOVEC, član,
 4. KRUNOSLAV MEDAČ, član,
 5. ŽELJKO ŠKRINJAR, član.

 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima

Članovi Povjerenstva:

 1. ZORAN VRHOVSKI, predsjednik,
 2. TOMISLAV KUĆINA, član,
 3. MANUEL MARKOVIĆ, član.

 

Socijalno vijeće

Članovi vijeća:

 1. MANUEL MARKOVIĆ, predsjednik,
 2. DANIJELA BUNČIĆ, članica,
 3. SANJIN LEVAK, član,
 4. ŽELJKO GIDIĆ, član,
 5. VALERIJA PIŠKORIĆ, članica.

Uloga vijeća:

 • predlaže Općinskom vijeću poduzimanje svih potrebnih mjera iz područja socijalne skrbi,
 • zalaže se za dosljednu primjenu Zakona o socijalnoj skrbi i drugih propisa s područja socijalne skrbi,
 • zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, predškolskog i školskog odgoja djece i udruga,
 • potiče primjenu mjera koje treba poduzimati radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija stanovnika Općine, s ciljem korištenja raspoloživih novčanih sredstava namjenski osiguranih u Proračunu Općine za tekuću godinu radi njihovog učinkovitog i ravnomjernog korištenja u okviru odobrenog programa socijalne skrbi,
 • procjenjuje potrebu i predlaže Općinskom vijeću konkretne mjere temeljem kojih se zbrinjava socijalno najugroženije stanovništvo na području Općine,
 • utvrđuje stvarne materijalne i socijalne prilike pojedinih obitelji, odnosno kućanstva i na temelju toga predlaže oblike pomoći u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi.

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Članovi Odbora:

 1. ZORAN VRHOVSKI, predsjednik,
 2. RENATO HUDINEC, član,
 3. DANIJEL TUTIĆ, član,
 4. JERKO BARIŠIĆ, član,
 5. MANUEL MARKOVIĆ, član.
 
  Ustrojstvo općine - Sve