Sjednice Upravnog vijeća

Dana 12. veljače 2024. godine u 08,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 38. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom: 

 1. Usvajanje zapisnika s 38. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 2. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 

Dana 25. siječnja 2024. godine u 07,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 38. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom: 

 1. Usvajanje zapisnika s 37. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 2. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zuapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 

Dana 29. studenog 2023. godine u 08,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 37. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom: 

 1. Usvajanje zapisnika s 36. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 2. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zuapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 3. II. Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu - usvojeno

Dana 31. listopada 2023. godine u 08,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 36. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 35. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno

Dana 12. listopada 2023. godine u 07,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 35. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 34. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu- usvojeno
 3. Donošenje Odluke o neizboru kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 4. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 

Dana 25. rujna 2023. godine u 08,45 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 34. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 33. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Zaključka o Godišnjem planu i programu Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2023./2024. - usvojeno

Dana 18. rujna 2023. godine u 09,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 33. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1.  Usvajanje zapisnika s 32. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2.  Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 30. kolovoza 2023. godine u 07,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 32. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1.  Usvajanje zapisnika s 31. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2.  Donošenje Izvještaja i realizacije Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023. – usvojeno

Dana 25. srpnja 2023. godine u 08,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 31. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za razdoblje od 01. siječnja 2023. godine do 30. lipnja 2023. godine – usvojeno

Dana 5. srpnja 2023. godine u 08,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 30. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 29. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno.

Dana 11. svibnja 2023. godine u 08,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 29. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 28. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu – usvojeno
 3. Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2023./2024. – usvojeno
 4. Donošenje Odluke o objavi Obavijesti o upisu djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 5. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 6. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 28. ožujka 2023. godine u 08,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 28. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 27. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
 2. Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2022. godinu – usvojeno
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Dječjeg vrtića Žabac Sveti Žabno Ivan Žabno za 2022. godinu - usvojeno

Dana 17. veljače 2023. godine u 08,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 27. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Žabac Ivan Žabno - usvojeno 
 2. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pedagoga/ice u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 29. studenoga 2022. godine u 08,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 26. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
 2. Donošenje Pravilnika o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 28. studenoga 2022. godine u 20,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 25. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
2. Donošenje Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
3. Donošenje Izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2022. godinu - usvojeno

Dana 16. studenoga 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 24. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom: 

1. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
2. Donošenje Prijedloga za izmjenu Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
3. Donošenje Odluke o Izboru kandidata/kinje i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto pedagog /ica u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – nije usvojeno (Odluka o neizboru kandidata za radno mjesto pedagoga u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno, KLASA: 11-02/22-01/04, URBROJ: 2137-106-22-3 .)

Dana 13. listopada 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 23. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje prijedloga financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2023. godinu i donošenje plana za 2024. i 2025. godinu,
3. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno.

Dana 29. rujna 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 22. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Zaključka o Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023. – usvojeno
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023. – usvojeno
4. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 31. kolovoza 2022. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 21. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Izvještaja o realizaciji plana i programa Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022. – usvojeno
3. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgajatelja/ice u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 27. srpnja 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 20. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine – usvojeno
3. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 28. travnja 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 19. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Rješenja o izboru zamjenice člana Upravnog vijeća ispred reda odgojitelja – usvojeno
3. Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2022./2023. – usvojeno
4. Donošenje Odluke o objavi Obavijesti o upisu djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
5. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 31. ožujka 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 18. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2021. godinu – usvojeno

Dana 11. veljače 2022. godine u 8,15 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 17. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja/ice u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
3. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pedagoga/ice u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 26. siječnja 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 16. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 

Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. 
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine. 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno ima pet članova, a čine ga:
- tri člana iz reda osnivača,
- jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga
- jedan član iz reda odgojitelja i stručnih suradnika.
Predsjednica Upravnog vijeća je Kristina Matuško. 

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama:
1. uz prethodnu suglasnost Osnivača:
- donosi statut,
- odlučuje o promjeni djelatnosti, nazivu i Sjedištu Dječjeg vrtića,
- odlučuje o statusnim promjenama vrtića,
- odlučuje o osnivanju drugih. pravne osobe,
- odlučuje o raspodjeli dobiti,
2. uz suglasnost Osnivača:
- odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa,
- donosi godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića te nadzire njegovo provođenje,
- donosi kurikulum Dječjeg vrtića,
- odlučuje o investicijskim radovima, stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nepokretne i pokretne imovine pojedinačne vrijednosti preko 10.000,00 kuna,
- donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića,
- odlučuje o davanju u zakup prostora i opreme Dječjeg vrtića,
3. predlaže Općinskom vijeću:
- imenovanje i razrješenje ravnatelja dječjeg vrtića,
4. samostalno donosi odluke i obavlja sljedeće poslove:
- donosi druge opće akte utvrđene zakonom i Statutom Dječjeg vrtića,
- donosi financijski plan i godišnji obračun sukladno Zakonu o proračunu,
- odlučuje o zasnivanju radnog odnosa djelatnika, na prijedlog ravnatelja,
- odlučuje o pretanku radnog odnosa djelatnika, na prijedlog ravnatelja,
- odlučuje o pojedinačnom prava djelatnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije propisano,
- odlučuje o žalbama roditelja, odnosno skrbnika djece,
- razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću,
- razmatra predstavke i prijedloge građana od interesa za rad Dječjeg vrtića,
- odlučuje o izvješćima ravnatelja o radu Dječjeg vrtića i podnosi izvješće o radu Dječjeg vrtića. općinskom načelniku i Općinskom vijeću,
- predlaže ravnatelju mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Dječjeg vrtića, te osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića.