Sjednice Upravnog vijeća - 2024. godina

Dana 24. travnja 2024. godine u 08,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 42. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom : 

 1. Usvajanje zapisnika s 41. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 2. DonošenjeOdluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanje radnog odonsa za radno mjesto stručnog suradnika (pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
 3. Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2024./2025. - usvojeno
 4. Donošenje Odluke o objavi Obavijesti o upisu djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 5. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno

Dana 28. ožujka 2024. godine u 08,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 41. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom

 1. Usvajanje zapisnika s 40. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 2. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanje radnog odonsa za radno mjesto odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 3. Donošenje Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 

Dana 13. ožujka 2024. godine u 07,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 40. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom: 

 1. Usvajanje zapisnika s 39. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 2. Donošenje godišnjih izvješća o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2023. godinu - usvojeno
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2023. godinu - usvojeno
 4. Donošenje Prijedloga Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
 5. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno

Dana 12. veljače 2024. godine u 08,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 39. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom: 

 1. Usvajanje zapisnika s 38. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 2. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 

Dana 25. siječnja 2024. godine u 07,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 38. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom: 

 1. Usvajanje zapisnika s 37. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 2. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zuapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 

Sjednice Upravnog vijeća - 2023. godina

Dana 29. studenog 2023. godine u 08,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 37. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom: 

 1. Usvajanje zapisnika s 36. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 2. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zuapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 3. II. Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu - usvojeno

Dana 31. listopada 2023. godine u 08,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 36. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 35. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno

Dana 12. listopada 2023. godine u 07,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 35. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 34. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu- usvojeno
 3. Donošenje Odluke o neizboru kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 4. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 

Dana 25. rujna 2023. godine u 08,45 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 34. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 33. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Zaključka o Godišnjem planu i programu Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2023./2024. - usvojeno

Dana 18. rujna 2023. godine u 09,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 33. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1.  Usvajanje zapisnika s 32. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2.  Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 30. kolovoza 2023. godine u 07,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 32. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1.  Usvajanje zapisnika s 31. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2.  Donošenje Izvještaja i realizacije Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023. – usvojeno

Dana 25. srpnja 2023. godine u 08,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 31. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za razdoblje od 01. siječnja 2023. godine do 30. lipnja 2023. godine – usvojeno

Dana 5. srpnja 2023. godine u 08,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 30. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 29. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno.

Dana 11. svibnja 2023. godine u 08,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 29. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 28. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu – usvojeno
 3. Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2023./2024. – usvojeno
 4. Donošenje Odluke o objavi Obavijesti o upisu djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 5. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 6. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 28. ožujka 2023. godine u 08,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 28. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 27. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
 2. Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2022. godinu – usvojeno
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Dječjeg vrtića Žabac Sveti Žabno Ivan Žabno za 2022. godinu - usvojeno

Dana 17. veljače 2023. godine u 08,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 27. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Žabac Ivan Žabno - usvojeno 
 2. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pedagoga/ice u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 

Sjednice Upravnog vijeća - 2022. godina

Dana 29. studenoga 2022. godine u 08,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 26. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
 2. Donošenje Pravilnika o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 28. studenoga 2022. godine u 20,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 25. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
 2. Donošenje Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
 3. Donošenje Izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2022. godinu - usvojeno

Dana 16. studenoga 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 24. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom: 

 1. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
 2. Donošenje Prijedloga za izmjenu Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
 3. Donošenje Odluke o Izboru kandidata/kinje i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto pedagog /ica u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – nije usvojeno (Odluka o neizboru kandidata za radno mjesto pedagoga u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno, KLASA: 11-02/22-01/04, URBROJ: 2137-106-22-3 .)

Dana 13. listopada 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 23. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje prijedloga financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2023. godinu i donošenje plana za 2024. i 2025. godinu,
 3. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno.

Dana 29. rujna 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 22. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Zaključka o Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023. – usvojeno
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023. – usvojeno
 4. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 31. kolovoza 2022. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 21. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Izvještaja o realizaciji plana i programa Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022. – usvojeno
 3. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgajatelja/ice u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 27. srpnja 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 20. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine – usvojeno
 3. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 28. travnja 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 19. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Rješenja o izboru zamjenice člana Upravnog vijeća ispred reda odgojitelja – usvojeno
 3. Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2022./2023. – usvojeno
 4. Donošenje Odluke o objavi Obavijesti o upisu djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 5. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 31. ožujka 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 18. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2021. godinu – usvojeno

Dana 11. veljače 2022. godine u 8,15 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 17. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja/ice u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 3. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pedagoga/ice u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 26. siječnja 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 16. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica U Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – nije usvojeno
 3. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto zdravstvenog voditelja/ice u dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
 4. Donošenje odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
 

Sjednice Upravnog vijeća -2021. godina

Dana 29. prosinca 2021. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 15. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 13. i 14. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2021. godinu – usvojeno
 3. Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, nadoknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 4. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno

Dana 15. studenog 2021. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 14.  IZVANREDNA sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:D

 1. Donošenje Zaključka o načinu provođenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u  javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/2021.) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno

Dana 9. studenog 2021. godine u 9,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 13. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
 2. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu - usvojeno
 3. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica (2 izvršitelja/ice) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 7. listopada 2021. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 12. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Zaključka o donošenju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022. - usvojeno
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022. - usvojeno
 4. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto zdravstvenog voditelja/ice (1 izvršitelj/ica) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
 5. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 20. rujna 2021. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 11. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2020./2021. – usvojeno
 3. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje zdravstvenog voditelja/ice u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 14. lipnja 2021. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 10. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja/ice (2 izvršitelja/ice) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 3. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto pedagoga/ice (1 izvršitelj/ica) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 4. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto zdravstvenog voditelja/ice (1 izvršitelj/ica) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 20. svibnja 2021. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 9. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2021./2022. - usvojeno
 3. Donošenje Odluke o objavi Obavijesti o upisu djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 4. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 5. Donošenje Rješenja o imenovanju povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 9. travnja 2021. godine u 12,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 8. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 3. Donošenje Zaključka o donošenju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2020./2021. – usvojeno
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2020./2021. - usvojeno

Dana 1. veljače 2021. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 7. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 3. Donošenje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 4. Donošenje Odluke o imenovanju službenika za informiranje – usvojeno

Dana 7. siječnja 2021. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 6. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Liste reda prvenstva za upis djece u dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru kandidatkinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja (6 izvršiteljica) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 4. Donošenje Plana nabave Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2021. godinu – usvojeno
 5. Nacrt Pravilnika o plaćama, nadoknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika u dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 

Sjednice Upravnog vijeća - 2020. godina

Dana 22. prosinca 2020. godine u 19,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 5. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 3. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja (6 izvršitelja) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
 4. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto administrativno – računovodstvenog radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 5. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto kuhara u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 6. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto spremač/ica - servirka u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 4. prosinca 2020. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 4. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Odluke o objavi Obavijesti o upisu djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 27. studenog 2020. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 3. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

Dana 13. studenog 2020. godine u 8,15 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 2. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 3. Donošenje Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 4. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno

Dana 5. studenog 2020. godine u 9,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 1. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Izbor privremenog predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 2. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 3. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu – usvojeno
 4. Nacrt Statuta Dječjeg vrtića žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 5. Nacrt Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 6. Nacrt Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
 

Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. 
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine. 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno ima pet članova, a čine ga:
- tri člana iz reda osnivača,
- jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga
- jedan član iz reda odgojitelja i stručnih suradnika.
Predsjednica Upravnog vijeća je Kristina Matuško. 

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama:
1. uz prethodnu suglasnost Osnivača:
- donosi statut,
- odlučuje o promjeni djelatnosti, nazivu i Sjedištu Dječjeg vrtića,
- odlučuje o statusnim promjenama vrtića,
- odlučuje o osnivanju drugih. pravne osobe,
- odlučuje o raspodjeli dobiti,
2. uz suglasnost Osnivača:
- odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa,
- donosi godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića te nadzire njegovo provođenje,
- donosi kurikulum Dječjeg vrtića,
- odlučuje o investicijskim radovima, stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nepokretne i pokretne imovine pojedinačne vrijednosti preko 10.000,00 kuna,
- donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića,
- odlučuje o davanju u zakup prostora i opreme Dječjeg vrtića,
3. predlaže Općinskom vijeću:
- imenovanje i razrješenje ravnatelja dječjeg vrtića,
4. samostalno donosi odluke i obavlja sljedeće poslove:
- donosi druge opće akte utvrđene zakonom i Statutom Dječjeg vrtića,
- donosi financijski plan i godišnji obračun sukladno Zakonu o proračunu,
- odlučuje o zasnivanju radnog odnosa djelatnika, na prijedlog ravnatelja,
- odlučuje o pretanku radnog odnosa djelatnika, na prijedlog ravnatelja,
- odlučuje o pojedinačnom prava djelatnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije propisano,
- odlučuje o žalbama roditelja, odnosno skrbnika djece,
- razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću,
- razmatra predstavke i prijedloge građana od interesa za rad Dječjeg vrtića,
- odlučuje o izvješćima ravnatelja o radu Dječjeg vrtića i podnosi izvješće o radu Dječjeg vrtića. općinskom načelniku i Općinskom vijeću,
- predlaže ravnatelju mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Dječjeg vrtića, te osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića.