Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/09),Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno na 2. sjednici održanoj 19. srpnja 2013. donijelo je STATUT OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

 
  Preuzmite dokument
Statut   (155.92 KB)
 
  Dokumenti općine - Sve