Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/09),Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno na 2. sjednici održanoj 19. srpnja 2013. donijelo je STATUT OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

 
  Preuzmite dokument
Statut opcine sveti ivan zabno   (63.06 KB)
Statut   (155.92 KB)
 
  Dokumenti općine - Sve