Natječaj, svibanj 2023.

  Natječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj/ica otvoren je od 15.05.2023. do 23.05.2023.godine.

 
  Preuzmite dokument
Natječaj odgojitelj   (98.24 KB)
 

Upis djece u pedagošku godinu 2023./2024.

Pozivaju se roditelji djece koja navršavaju tri godine života do 31. kolovoza 2023. godine pa do polaska u osnovnu školu da podnesu zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno. Zahtjevi za upis dostavljaju se isključivo pisanim putem Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na adresu: Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 6a, 48214 Sveti Ivan Žabno, s naznakom: Prijava za upis u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno. Zahtjevi se podnose od 12. svibnja 2023. godine do 26. svibnja 2023. godine za ostvarivanje REDOVITOG 10 SATNOG PROGRAMA za djecu u dobi od 3 godine života do polaska u osnovnu školu. 

 
  Preuzmite dokument
Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno   (109.01 KB)
Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno   (211.55 KB)
 

Dokumentacija za upis

ZA UPIS DJETETA U PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA RODITELJ PODNOSI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 • popunjeni i potpisani zahtjev za upis djeteta (obrazac dostupan na web stranici Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno),
 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta,
 • uvjerenje o prebivalištu djeteta,
 • preslike dokumenata, navedenih u obrascu zahtjeva, kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu iz članka 5. i članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno.

Dostavu originalne dokumentacije na uvid i potvrde o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (pribavljenu od nadležnog liječnika), iz koje je vidljivo da dijete ispunjava zdravstvene uvjete za upis u dječji vrtić, roditelji primljene djece obavljaju prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora.

DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU:

 • za dijete oba zaposlena roditelja - potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za upis),
 • ​za dijete s jednim zaposlenim roditeljem - potvrda poslodavaca o zaposlenju roditelja ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za upis),
 • za dijete samohranog roditelja – presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,
 • za dijete bez oba roditelja – rješenje odnosno potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb,
 • za dijete čiji je roditelj žrtva i invalid Domovinskog rata – rješenje o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata,
 • za dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji i dijete uzeto na uzdržavanje – rješenje, odnosno potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb,
 • za dijete bolesnog ili invalidnog roditelja – nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinska dokumentacija ustanove zdravstvene skrbi ili kliničkog bolničkog centra,
 • za dijete iz obitelji koja živi u teškim socijalnim i zdravstvenim uvjetima – dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu – Rješenje Centra za socijalnu skrb,
 • dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta
 • dijete čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Sveti Ivan Žabno – preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu,
 • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
 • za dijete roditelja koji primaju dječji doplatak - rješenje o pravu na doplatak za djecu.
 

Pristup informacijama

Službenik za informiranje u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno je Marinela Kemenović.
Telefon: 048/ 810-250
E-mail: zabac@osiz.hr

 
  Preuzmite dokument
Odluka o odredivanju službenika za infomiranje   (102.04 KB)
Zahtjev za pristup informaciji   (28 KB)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije   (36 KB)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija   (33 KB)