Upis djece u pedagošku godinu 2024./2025.

Pozivaju se roditelji djece koja navršavaju tri godine života do 31. kolovoza 2024. godine pa do polaska u osnovnu školu da podnesu zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno. Zahtjevi za upis dostavljaju se isključivo pisanim putem Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na adresu: Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 6a, 48214 Sveti Ivan Žabno, s naznakom: Prijava za upis u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno. Zahtjevi se podnose od 25. travnja 2024. godine do 9. svibnja 2024. godine za ostvarivanje REDOVITOG 10 SATNOG PROGRAMA za djecu u dobi od 3 godine života do polaska u osnovnu školu.

 
  Preuzmite dokument
Odluka o objavi Obavijesti o upisu djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno   (489.83 KB)
Obavijest o upisu djecu u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno   (144.74 KB)
Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno   (225.02 KB)
 

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću

Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno (KLASA: 012-03/22-01/01, URBROJ: 2137-106-22-1 od 28. studenoga 2022. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno nakon dobivene suglasnosti Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno KLASA: 601-03/24-01/03, URBROJ: 2137-19-02/01-24-02 od 18. ožujka 2024., na 41. sjednici održanoj 28. ožujka 2024. donijelo je

 
  Preuzmite dokument
Novi pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dv   (188.18 KB)
 

Natječaj, ožujak 2024.

Natječaj za popunu radnog mjesta stručnog suradnika (pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator) otvoren je od 25.03.2024. do 09.04.2024. godine.

 
  Preuzmite dokument
Natjecaj za popunu radnog mjesta   (101.98 KB)
 

Natječaj, ožujak 2024.

Natječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj/ica otvoren je od 13.03.2024. do 21.03.2024. godine

 
  Preuzmite dokument
Natjecaj odgojitelj   (98.91 KB)
 

Natječaj, ožujak 2024.

Natječaj za popunu radnog mjesta stručnog suradnika (pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator) otvoren je od 05.03.2024. do 20.03.2024. godine.

 
  Preuzmite dokument
Natjecaj pedagog4   (101.71 KB)
 

Sjednice Upravnog vijeća - 2024. godina

Dana 24. travnja 2024. godine u 08,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 42. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom : 

 1. Usvajanje zapisnika s 41. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 2. DonošenjeOdluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanje radnog odonsa za radno mjesto stručnog suradnika (pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
 3. Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2024./2025. - usvojeno
 4. Donošenje Odluke o objavi Obavijesti o upisu djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 5. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno

Dana 28. ožujka 2024. godine u 08,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 41. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom

 1. Usvajanje zapisnika s 40. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 2. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanje radnog odonsa za radno mjesto odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 3. Donošenje Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 

Dana 13. ožujka 2024. godine u 07,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 40. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom: 

 1. Usvajanje zapisnika s 39. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 2. Donošenje godišnjih izvješća o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2023. godinu - usvojeno
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2023. godinu - usvojeno
 4. Donošenje Prijedloga Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
 5. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno

Dana 12. veljače 2024. godine u 08,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 39. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom: 

 1. Usvajanje zapisnika s 38. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 2. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 

Dana 25. siječnja 2024. godine u 07,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 38. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom: 

 1. Usvajanje zapisnika s 37. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 2. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zuapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno 
 

Natječaj, veljača 2024.

Natječaj za popunu radnog mjesta stručnog suradnika (pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator) otvoren je od 13.02.2024. do 28.02.2024. godine

 
  Preuzmite dokument
Natjecaj pedagog 5   (98.49 KB)