Općinski načelnik

Načelnik Općine Sveti Ivan Žabno je gospodin Nenad Bošnjak.

Kontakt:
NENAD BOŠNJAK
Adresa: Trg Karla Lukaša 11
48 214 Sveti Ivan Žabno
Tel: 048 211 032
E-mail: nenad.bosnjak@osiz.hr

 

Uloga:
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Mandat općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog općinskog načelnika.

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata i Odluka Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog Proračuna Općine i izvršenje Proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Općine Sveti Ivan Žabno u visini pojedinačne vrijednosti do najviše 70.000,00 kuna iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom.
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna Općine,
 • donosi Plan javne nabave u skladu s Proračunom,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel,
 • imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
 • imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 • utvrđuje plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
 • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
 • nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju Općinskom vijeću u roku 8 dana od
dana donošenja i objavljuje je u Službenom glasniku.

 

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana općine Sveti Ivan Žabno i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Sveti Ivan Žabno, te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Sveti Ivan Žabno. Općinsko vijeće ima 15 članova. 
Izbori za saziv Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno održani su u nedjelju 21. svibnja 2017. godine. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno održana je dana 19. lipnja 2017. godine.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira Općinsko vijeće većinom glasova svih članova Općinskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom Općinskog vijeća. 
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno - ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“  broj 12/09. i 6/13).

Članovi Općinskog vijeća u mandatnom razdoblju 2021. – 2025. godina.

Predsjednik Općinskog vijeća:  Krešimir Habijanec, HDZ
Potpredsjednici:  Mario Kopjar, Lista grupe birača
 Tomislav Kučina, SDP

  
Stranačka zastupljenost:

Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak - 8 članova Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ - 3 člana Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP - 2 člana Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

 

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO KOJIMA JE PRESTAO MANDAT:

1. Krešimir Habijanec, Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

2. Sanjin Levak, Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

3. Matija Medač, Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

4. Tomislav Kućina, Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

5. Irena Šimunović, Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

6. Danijela Bunčić, Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak

7. Manuel Marković, Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak

8. Mario Kopjar, Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak

9. Tomislava Njegovac, Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak

10. Dejan Piškorić, Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak

11. Damir Barešić, Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak

12. Andrijana Hartman, Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak

13. Renato Hudinec, Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak

 

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO KOJIMA JE MANDAT U MIROVANJU:

1. Nenad Bošnjak, Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak, - zamjena Danijela Bunčić,Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak


DJELOKRUG OPĆINSKOG VIJEĆA
Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • Proračun i odluku o izvršavanju Proračuna,
 • polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Općine Sveti Ivan Žabno čija je pojedinačna vrijednost veća od 70.000,00 kuna iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom.
 • odluku o promjeni granica Općine,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća, odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi Odluku o zaduživanju Općine i zaduživanju pravnih osoba u većinskom izravnom i neizravnom vlasništvu općine,
 • donosi Odluku o koeficijentima za plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog
vijeća preuzeti nefinancijsko, počasno pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.


RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA
Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja te pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz njegovog djelokruga, kao i davanja mišljenja i prijedloga u svezi drugih pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća. 
Radna tijela Općinskog vijeća su: 

 • Mandatna komisija
 • Odbor za izbor i imenovanja
 • Odbor za Statut i Poslovnik
 • Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima
 • Socijalno vijeće
 • Odobor za dodjelu javnih priznanja
 

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine utvrđenih zakonom i Statutom Općine, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Općinsko vijeće je ustrojilo Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito: 

 • poslove iz oblasti društvene djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana,
 • poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, izrada programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture, i drugih objekata kojih je investitor Općina Sveti Ivan Žabno, pripreme zemljišta za izgradnju.
 • poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada Izvješća o stanju u prostoru, poslovi na donošenju prostornog plana uređenja Općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
 • poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Ivan Žabno, prodaja nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup posovnih prostora,
 • poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine Sveti Ivan Žabno, izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna Općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Općinu,
 • poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme i investicijsko održavanje, poslovi ekonomata), poslovi prijamne kancelarije, arhiviranje i otpreme pošte, poslovi nabave roba i usluga,
 • poslovi unaprijeđenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

Blanka Drožđek Ivezić, pročelnica
Tel: 048/851 041
E-mail: blanka@osiz.hr

Ivan Klauda, referent – poljoprivredno-komunalni redar
Mob: 099/3177 400
E-mail: redarstvo@osiz.hr

Odsjek za stručne poslove Općinskog načelnika
Kristina Matuško, voditeljica Odsjeka

Tel: 048/851 210
E-mail: kristina@osiz.hr

Odsjek za proračun, financije i računovodstvo
Mirela Dolački, voditeljica Odsjeka

Tel: 048/211 014
E-mail: mirela@osiz.hr

 

Radna tijela

Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja te pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz njegovog djelokruga, kao i davanja mišljenja i prijedloga u svezi drugih pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća. 
Radna tijela Općinskog vijeća su: 

 • Mandatna komisija
 • Odbor za izbor i imenovanja
 • Odbor za Statut i Poslovnik
 • Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima
 • Socijalno vijeće
 • Odobor za dodjelu javnih priznanja
   

Mandatna komisija

Članovi Komisije:

 1. DEJAN PIŠKORIĆ, predsjednik,
 2. MATIJA MEDAČ, član,
 3. ANDRIJANA HARTMAN, članica.

Uloga Komisije:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih članova Općinskog vijeća temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
 • obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na dužnost člana Općinskog vijeća, te o zamjenicima članova Općinskog vijeća koji umjesto njih počinju obavljati dužnost člana Općinskog vijeća,
 • obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata članova Općinskog vijeća i o zamjenicima članova Općinskog vijeća koji umjesto njih počinju obavljati dužnost člana Općinskog vijeća,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata članova Općinskog vijeća,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i
 • obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku člana Općinskog vijeća.

 

Odbor za izbor i imenovanja

Članovi Odbora:

 1. MARIO KOPJAR, predsjednik,
 2. TOMISLAVA NJEGOVAC, članica,
 3. DANIJELA BUNČIĆ, članica.


Odbor za izbor i imenovanja predlaže:

 • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
 • imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
 • propise o primanjima članova Općinskog vijeća, te naknade troškova članovima Općinskog vijeća za rad u Općinskom vijeću.


Odbor za Statut i Poslovnik

Uloga Odbora:

 • predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
 • predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću.

Članovi Odbora:

 1. MARIO KOPJAR, predsjednik,
 2. KREŠIMIR HABIJANEC, član,
 3. TOMISLAVA NJEGOVAC, članica.


Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Članovi Povjerenstva:

 1. TOMISLAV PASARIČEK, predsjednik,
 2. ĐURO NJEGOVAC, član,
 3. IVAN MARKOVEC, član,
 4. KRUNOSLAV MEDAČ, član,
 5. ŽELJKO ŠKRINJAR, član.

 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima

Članovi Povjerenstva:

 1. ZORAN VRHOVSKI, predsjednik,
 2. TOMISLAV KUĆINA, član,
 3. MANUEL MARKOVIĆ, član.

 

Socijalno vijeće

Članovi vijeća:

 1. MANUEL MARKOVIĆ, predsjednik,
 2. DANIJELA BUNČIĆ, članica,
 3. SANJIN LEVAK, član,
 4. ŽELJKO GIDIĆ, član,
 5. VALERIJA PIŠKORIĆ, članica.

Uloga vijeća:

 • predlaže Općinskom vijeću poduzimanje svih potrebnih mjera iz područja socijalne skrbi,
 • zalaže se za dosljednu primjenu Zakona o socijalnoj skrbi i drugih propisa s područja socijalne skrbi,
 • zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, predškolskog i školskog odgoja djece i udruga,
 • potiče primjenu mjera koje treba poduzimati radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija stanovnika Općine, s ciljem korištenja raspoloživih novčanih sredstava namjenski osiguranih u Proračunu Općine za tekuću godinu radi njihovog učinkovitog i ravnomjernog korištenja u okviru odobrenog programa socijalne skrbi,
 • procjenjuje potrebu i predlaže Općinskom vijeću konkretne mjere temeljem kojih se zbrinjava socijalno najugroženije stanovništvo na području Općine,
 • utvrđuje stvarne materijalne i socijalne prilike pojedinih obitelji, odnosno kućanstva i na temelju toga predlaže oblike pomoći u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi.

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Članovi Odbora:

 1. ZORAN VRHOVSKI, predsjednik,
 2. RENATO HUDINEC, član,
 3. DANIJEL TUTIĆ, član,
 4. JERKO BARIŠIĆ, član,
 5. MANUEL MARKOVIĆ, član.
 

Mjesni odbori

Mjesni odbor je oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihova svakodnevnog i neposrednog interesa. 

Uloga mjesne samouprave
Pravo na mjesnu samoupravu zajamčeno je Ustavom RH a uređeno Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine.
Mjesna samouprava definirana je time kao najneposredniji oblik sudjelovanja građana u upravljanju lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Što to u svakodnevnom životu jednog građana znači, kako on može utjecati na ono što se zbiva u njegovoj ulici, u njegovom selu?
Građani odgovore mogu dobiti putem svog mjesnog odbora i izabranih članova u Vijeću mjesnog odbora, a Vijeće mjesnog odbora treba prepoznati probleme na svom području i zajednički sa Općinom utvrditi prioritete vezano primjerice uz razvoj komunalne infrastrukture, prostornog planiranja, kulture i športa, mjera i akcija za zaštitu i unapređenje okoliša te podizanje standarda življenja u cjelini. Isto tako uloga Vijeća mjesnog odbora je da bude  pokretač malih komunalnih akcija na svom području  i aktivnosti  za poboljšanje društvenog života Općine.
Tijela općinske vlasti imaju s druge strane obavezu konzultiranja mjesnih odbora i uvažavanja prijedloga i potreba građana u skladu sa proračunskim mogućnostima i utvrđenim  prioritetima.

Izbori za vijeća mjesnih odbora
Na izborima za članove Vijeća mjesnih odbora održanim 22.listopada 2009.godine, ukupno je izabrano 80 članova u 16 Vijeća mjesnih odbora. 

PODRUČJA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

 1. Mjesni odbor Brdo Cirkvensko pokriva područje naselja Brdo Cirkvensko,
 2. Mjesni odbor Brezovljani pokriva područje naselja Brezovljani,
 3. Mjesni odbor Cepidlak pokriva područje naselja Cepidlak,
 4. Mjesni odbor Cirkvena pokriva slijedeće ulice i trgove: Benčakovu ulicu, Boričku, Carovu ulicu, Donju ulicu, Dugu ulicu, Đurekovu, Gradišće, Grobljansku ulicu, Kolodvorsku ulicu, Ledine, Mlinarsku ulicu, Pavličku ulicu, Predavčevu ulicu, Pužarovu ulicu, Topljakovu ulicu, Trg slobode, Varošku ulicu i Vinogradsku ulicu,
 5. Mjesni odbor Hrsovo pokriva područje naselja Hrsovo,
 6. Mjesni odbor Kenđelovec pokriva područje naselja Kenđelovec,
 7. Mjesni odbor Kuštani pokriva područje naselja Kuštani,
 8. Mjesni odbor Ladinec pokriva područje naselja Ladinec,
 9. Mjesni odbor Markovac Križevački pokriva područje naselja Markovac Križevački,
 10. Mjesni odbor Novi Glog pokriva područje naselja Novi Glog i Ulice Novi Glog,
 11. Mjesni odbor Predavec Križevački pokriva područje naselja Predavec Križevački,
 12. Mjesni odbor Rašćani pokriva područje naselja Rašćani,
 13. Mjesni odbor Sveti Ivan Žabno pokriva slijedeće ulice i trgove: Bjelavine, Cvjetnu ulicu, Habijance, Kolodvorsku ulicu, Križevačku ulicu, Lanišće, Paromlinsku ulicu, Šofiće, Trg Karla Lukaša, Ulicu Antuna Gustava Matoša, Ulicu braće Radića, Ulicu kralja Tomislava, Ulicu Republika, Voćarsku ulicu i Zagrebačku ulicu,
 14. Mjesni odbor Sveti Petar Čvrstec pokriva slijedeće ulice i naselja: Baloge, Bolteke, Bukovinu, Bušiće, Careviće, Crlenjake, Čeredare, Damjane, Ervišce, Ferenčiće, Grabrovec, Jakčine, Jambrušiće, Kanižu, Kemenoviće, Laliće, Plentaje, Purgu, Rađe, Rumenjake, Sveti Petar Čvrstec, Šebe, Škvorce, Štefance, Štefance-Ištoke i Vukoslav,
 15. Mjesni odbor Škrinjari obuhvaća naselje Škrinjari i Škrinjari – Brdo,
 16. Mjesni odbor Trema obuhvaća naselja: Trema-Budilovo, Trema-Dvorišće, Trema-Gornje Selo, Trema-Grubiševo, Trema-Medačevo, Trema-Osuđevo, Trema-Prkos i Trema-Vražje Oko.


ČLANOVI VIJEĆA MJESNIH ODBORA

1.    BRDO CIRKVENSKO

 • IVAN ŠEŠET, predsjednik
 • MILORAD VRHOVSKI
 • VINKO PEJIĆ
 • MARIO SOKAČ
 • VALENTINA ŽEGER


2.    BREZOVLJANI

 • ANĐELKO KOŠČEVIĆ, predsjednik
 • ZORAN VRANIĆ
 • ŽELJKO GIDIĆ
 • TIHOMIR KOŠČEVIĆ
 • SRĐAN UZELAC


3.    CEPIDLAK

 • ZORAN PUKEC, predsjednik
 • ANDREJA MIHAJLIC
 • FRANJO BARČAN
 • IVAN ČURDIJA
 • JOVO HABUZIN


4.    CIRKVENA

 • VINKO BABIĆ, predsjednik
 • ZDRAVKO IGRIĆ
 • JOSIP ŠINKO
 • ZLATKO MARKOVEC
 • MARIJAN KUŠEC
 • MARIO HABIJANEC
 • MIRKO TARAS


5.    HRSOVO

 • ANDREAS MEDVED, predsjednik
 • ŽELJKA VODOPIJA
 • ĐURO HEHET
 • SNJEŽANA MAKAR
 • STJEPAN PALATINUŠ


6.    KENĐELOVEC

 • ANTONIO POŽGAJ, predsjednik
 • INDIRA POSLON
 • JASMINA IVŠAK
 • ZLATKO VEŠLINGAJ
 • STJEPAN NOVAK


7.    KUŠTANI

 • ALEN BEŠTEK-SMAJILOVIĆ, predsjednik
 • NIKOLINA JELIĆ
 • NENAD PAVLIĆ
 • STEVO MAKAR
 • KRISTIAN KLASIĆ


8.    LADINEC

 • MARIO KOCEBAN, predsjednik
 • IVAN BIRTIĆ
 • TOMICA KOPJAR
 • KRUNOSLAV VODOPIJA
 • MARINKO KRKLEC
 • ANITA KORBAR


9.    MARKOVAC KRIŽEVAČKI

 • DARKO MIKAČEVIĆ, predsjednik
 • SILVIJA PALATINUŠ-BABIĆ
 • VLADIMIR BOLKOVAC
 • IVANA SOKAČ
 • MIĆO OZOBIĆ


10.    NOVI GLOG

 • ZLATKO SAČARIĆ, predsjednik
 • MIRKO POSARIĆ
 • ALEN HABIJANEC
 • FRANJO GJURINIĆ
 • ZLATKO VUKSANOVIĆ


11.    PREDAVEC KRIŽEVAČKI

 • MIRKO HABIJANEC, predsjednik
 • VLADIMIR FRIŠČIĆ
 • BERNARDO BLAŽEVIĆ
 • JOSIP ŠKRLEC
 • OZREN BAKAR


12.    RAŠĆANI

 • ZDRAVKO MUŽINIĆ, predsjednik
 • MARIO MIHIN
 • LIDIJA MANDIĆ
 • NIKOLA KESEK
 • ŠTEFAN ĐURKOVIĆ


13.    SVETI IVAN ŽABNO 

 • SREČKO SOLAR, predsjednik
 • IVAN CMRK
 • MIJO BLAGAJ
 • HRVOJE BRLIĆ
 • NIKOLA BLAŽAJEC
 • ŠIMUN BELJO
 • LJILJANA ČIČAK


14.    SVETI PETAR ČVRSTEC

 • DAMIR BAREŠIĆ, predsjednik
 • MILAN FERENČINA
 • IVICA FERENČINA
 • ŽELJKA IVANKOVIĆ
 • VLADO BAŠLIN
 • ŠTEFAN KRUŠIĆ
 • ZVONKO PEHARDA


15.    ŠKRINJARI

 • ZDRAVKO PASARIČEK, predsjednik
 • SLAVO GRDIĆ
 • IVAN KOLARIĆ
 • ANTUN TUMBRI
 • IVAN POLJAK


16.    TREMA

 • MARIO KORAŠ, predsjednik
 • ŽELJKO LOVREKOVIĆ
 • TOMISLAV PRUGOVIĆ
 • MATIJA MEDAČ
 • DAMIR BABOK
 • SLAVKO HARTELJ
 • JOSIP KOLARIĆ