JEDINSTVENI DIGITALNI PRISTUPNIK – OBVEZE IZ UREDBE EU

Your Europe

Općina Sveti Ivan Žabno uključila se u uspostavu Jedinstvenog digitalnog pristupnika sukladno Uredbi (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br.1024/2012, kao i Direktivi 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.

Jedinstvenim digitalnim pristupnikom Općina Sveti Ivan Žabno želi omogućiti pristup svim svojim uslugama i informacijama o pravima, obvezama i pravilima utvrđenima u pravu Unije i nacionalnom zakonodavstvu, a koje su primjenjive na korisnike koji ostvaruju ili namjeravaju ostvariti svoja prava koja proizlaze iz prava Unije u pogledu unutarnjeg tržišta u područjima navedenima u Prilogu I. Uredbe.

 

1.  JAVNE I KOMUNALNE USLUGE

 

 1. Odvoz otpada iz kućanstva

 

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika javne usluge i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvog otpada.

 

Propis:

Zakon o gospodarenju otpadom ( "Narodne novine", broj 84/21)

Uredba o gospodarenju komunalnom otpadom ("Narodne novine" broj 50/17, 84/19, rješenje USRH (" Narodne novine" 14/20),

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Ivan Žabno ("Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije, broj 9/23 )

Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik ("Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije, broj 11/23 )

Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada, www.osiz.hr.

 

 

Davatelj javne usluge:

 

Komunalno poduzeće Križevci d.o.o., Cubinec, Donji Cubinec 30 A, 48260 Križevci, OIB:87214344239

 

 1. Usluge ukopa pokojnika i obavljanje dimnjačarskih poslova

 

Općina Sveti Ivan Žabno je temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Sveti Ivan Žabno (Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije, broj 40/22) Općinskom komunalnom poduzeću Park povjerila, usluge ukopa pokojnika i obavljanje dimnjačarskih poslova.

 

Propis:

Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18. i 32/20).

 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 37/22“).

Opći uvjeti komunalne usluge ukopa pokojnika („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 41/22“).

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 37/22“).

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 41/22“).

 

Davatelj javne usluge:

Općinsko komunalno poduzeće "Park" d.o.o., Trga Karla Lukaša 11, 48214 Sveti Ivan Žabno OIB: 32777395651

 

2. SOCIJALNA SKRB

 

 1. Naknada za troškove stanovanja

 

Naknada za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja može ostvariti samac ili kućanstvo pod uvjetima propisanim Zakonom, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Dio troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrijeva korisnika koji se griju na drva osigurava se u državnom proračunu.

Naknadu za troškove stanovanja Općina će priznati mjesečno u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene Zakonom.

Naknada za troškove stanovanja priznaje se u utvrđenim stvarnim troškovima stanovanja ukoliko su oni manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade.

Općina može naknadu za troškove stanovanja djelomično ili u cijelosti podmiriti izravno u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade.

Korisnik naknade za troškove stanovanja dužan je svaki mjesec do petnaestog u mjesecu donositi račune za troškove stanovanja.

Ako korisnik iz neopravdanih razloga ne izvršava obveze iz prethodnog stavka, neće mu biti plaćeni troškovi stanovanja za mjesec u kojem nije izvršio obvezu.

Naknada za troškove slobodno ugovorene najamnine za najmoprimce, isplaćuje se temeljem ugovora o najmu ovjerenog kod javnog bilježnika, na IBAN žiro-računa najmodavca.

Zamolba za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu. Uz zamolbu za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja potrebno je priložiti presliku rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad (u daljnjem tekstu: Zavod) o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, presliku osobne iskaznice, izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka i odgovarajući dokaz o postojanju obveze plaćanja troškova stanovanja.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se od dana podnošenja zahtjeva, odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a isplaćuje se mjesečno dok postoje uvjeti iz Zakona.

Korisnik je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu pravodobno prijaviti svaku promjenu koja utječe na ostvarivanje naknade, a najkasnije u roku od osam dana od nastanka promjene.

Jedinstveni upravni odjel će po potrebi, preispitati postojanje činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja te ako su se promijenile okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava ili visina naknade za troškove stanovanja, donijeti novo rješenje.

Jedinstveni upravni odjel će donijeti rješenje o prestanku prava na naknadu za troškove stanovanja, kada utvrdi da je rješenjem Zavoda korisniku prestalo pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, s danom utvrđivanja nastanka promijenjenih okolnosti odnosno s danom kada je korisniku prestalo pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Jedinstveni upravni odjel će donijeti rješenje o prestanku prava na naknadu za troškove stanovanja i kada korisnik naknade to zatraži, te kada se utvrdi da korisnik više ne živi na području Općine.

U slučaju smrti korisnika prava, pravo prestaje s danom smrti, donosi se rješenje o ukidanju rješenja kojim je pravo priznato i utvrđuje se prestanak prava.

 

 1. Naknada za subvencioniranje prehrane učenika osnovne škole

 

Pravo na naknadu za subvencioniranje prehrane učenika osnovne škole imaju učenici s prebivalištem na području Općine prema obrazloženom prijedlogu razrednika, predmetnog učitelja ili pedagoga škole.

Osnovna škola utvrdit će početkom svake školske godine popis djece za koju se traži subvencioniranje prehrane koji mora sadržavati  ime i prezime djeteta, adresu i razred djeteta te obrazloženje zbog čega se za to dijete traži subvencioniranje prehrane.

     Općina će isplaćivati subvenciju za prehranu osnovnoj školi temeljem mjesečnih zahtjeva za doznaku.

 

 1. Pravo na jednokratnu pomoć za novorođenčad

 

Pravo na jednokratnu pomoć za novorođenčad ima majka koja na dan djetetova rođenja ima prebivalište na području Općine Sveti Ivan Žabno.  Jednokratna pomoć iznosi 400,00 eura po novorođenčetu.

Način, uvjeti te iznos jednokatne pomoći utvrđeni su Odlukom Općinskog vijeća. („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 2/23. i 22/23 ).

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na ovu pomoć je zahtjev kojemu je potrebno priložiti izvadak iz matice rođenih za dijete i dokaz o prebivalištu majke.

Za ostvarivanje prava na ovu pomoć nije potrebno podnositi zahtjev u Općinu već je dovoljno podnijeti prijavu novorođenog djeteta u Matičnom uredu ili putem sustava e- građani (zahtjev se preuzima putem elektroničkog sustava).

 

 1. Financiranje pogrebnih troškova osobama koje nema tko sahraniti

 

            Na temelju ispostavljenog računa trgovačkog društva koje obavlja pogrebne usluge Općina će temeljem Odluke općinskog načelnika Općine Sveti Ivan Žabno (u daljnje tekstu: općinski načelnik),  podmiriti osnovne troškove pogrebne opreme i usluge ukopa  kada umrli nije imao obitelj, odnosno ako je obitelj nepoznata ili nepoznatog boravišta, ukoliko iste ne bude pokrilo nadležno tijelo za socijalnu skrb.

 

 1. Jednokratna pomoć samcima i obiteljima slabijeg imovinskog stanja koji se nalaze u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima

 

Jednokratna pomoć samcima i obiteljima slabijeg imovinskog stanja koji se nalaze u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima temeljem Odluke općinskog načelnika, a u okviru sredstava osiguranim u proračunu Općine za tekuću godinu može se odobriti u izvanrednim i hitnim slučajevima, za iznenadne i posebno teške prilike (pomoć u slučajevima teške bolesti i dugotrajnog liječenja, smrt člana obitelji, prirodne nepogode i dr.) kada samac ili obitelj nema mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti životne potrebe.

Općinski načelnik donosi odluku temeljem obrazloženog pismenog zahtjeva tražitelja pomoći.

 

 1. Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi

 

Kako bi se starijim osobama poboljšala kvaliteta života Općina Sveti Ivan Žabno sufinancira provedbu programa poboljšanja kvalitete života osoba starije životne dobi putem uključivanja u projekt gerontodomaćice.

Provođenje programa poboljšanja kvalitete života osoba starije životne dobi provodi se u suradnji s Koprivničko – križevačkom županijom i Gradskim društvom Crvenog Križa Križevci.

Sufinanciranje provedbe programa poboljšanja kvalitete života osoba starije životne dobi provodi se okviru sredstava osiguranim u proračunu Općine za tekuću godinu.

 

 1. Zaštita socijalno osjetljivih kategorija društva

 

            Općina kroz raspisivanje javnih natječaja financijski pomaže socijalno osjetljivim kategorijama društva koje provode program na području općine Sveti Ivan Žabno a koji je koristan za pojedinu skupinu društva primjerice invalide, umirovljenike, branitelje Domovinskog rata, liječene alkoholičare i sl.

 

 1. Stipendiranje studenata

 

 

Općina Sveti Ivan Žabno stipendira redovite studente preddiplomskih i diplomskih studija s područja Općine Sveti Ivan Žabno. Stipendija se dodjeljuje na javnom natječaju redovitim studentima pod uvjetom da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Sveti Ivan Žabno. Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti izvanredni studenti, te oni koji primaju stipendiju ili drugu sličnu novčanu potporu. Kriteriji za dobivanje stipendija  su : uspjeh postignut  tijekom školovanja, godina obrazovanja, postignuti dodatni rezultati tijekom obrazovanja, utvrđeni su Pravilnikom stipendiranju studenata s područja Općine Sveti Ivan Žabno („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 10/11 i 1/19“).

Na javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Sveti Ivan Žabno prilaže se slijedeća dokumentacija:

 • ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ivan Žabno, Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11 odnosno preuzeti sa web stranice Općine Sveti Ivan Žabno: www.osiz.hr – Prijava),
 • potvrda o upisu na preddiplomski ili diplomski studij u tekućoj akademskoj godini iz koje je vidljivo da student ima status redovitog studenta,
 • prijepis ocjena svih položenih ispita ili ovjerena preslika indeksa, odnosno preslike svjedodžba svih razreda srednje škole uključujući i svjedodžbu završnog ispita ili mature,
 • preslika domovnice,
 • preslika osobne iskaznice,
 • izjava o broju članova domaćinstva (može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ivan Žabno, Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11 odnosno preuzeti sa web stranice Općine Sveti Ivan Žabno: www.osiz.hr – Izjava 1),
 • izjava o ne primanju stipendije ili druge slične pomoći (može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ivan Žabno, Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11 odnosno preuzeti sa web stranice Općine Sveti Ivan Žabno: www.osiz.hr – Izjava 2),
 • vlastoručno potpisanu privolu da se osobni podaci kandidata mogu koristiti isključivo za potrebe provedbe ovog natječaja ( obrazac privole dostupan je na mrežnim stranicama Općine Sveti Ivan Žabno www.osiz.hr).
 • potvrda Porezne uprave o ostvarenim primanjima za sve članove domaćinstva u prethodnoj godini,
 • kratki životopis,
 • ukoliko student ima postignute dodatne rezultate tijekom školovanja (npr. stručni ili znanstveni rad objavljen u domaćem časopisu ili prezentiran na domaćoj konferenciji, stručni ili znanstveni rad objavljen u inozemnom časopisu ili prezentiran na inozemnoj konferenciji, osvojena prva tri mjesta na domaćem sajmu inovacija, osvojena prva tri mjesta na inozemnom sajmu inovacija, osvojena rektorova nagrada) potrebno je priložiti dokaz o tome.

 

 1. Sufinanciranje prijevoza studenata

 

Općina Sveti Ivan Žabno sufinancira javni željeznički prijevoz redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih studija s područja Općine Sveti Ivan Žabno, pod uvjetom da nisu korisnici studentske stipendije Općine i da svakodnevno putuju sredstvima javnog željezničkog prijevoza od mjesta prebivališta do fakulteta temeljem raspisanog javnog poziva.

Na raspisani javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva koji se može preuzeti na službenim internetskim stranicama Općine Sveti Ivan Žabno www.osiz.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, Sveti Ivan Žabno,
 • potvrdu o redovitom upisu u tekuću akademsku godinu, izdanu od strane fakulteta na koji je student upisan, a u svrhu ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza,
 • presliku osobne iskaznice.

 

 

Propis:

Zakon o  socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj  18/22, 46/22, 119/22, 71/23. i 156/23)

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Sveti Ivan Žabno („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“,  broj 27/22)