Dana 14. lipnja 2019. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 7. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje godišnjeg financijskog izvješća društva za 2018. godinu – usvojeno
  2. Razno

Dana 20. ožujka 2019. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 6. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Izvješće o radu Općinskog komunalnog poduzeća «PARK» d.o.o. za 2018. godinu- usvojeno
  2. Razmatranje Programa rada za 2019. godinu- usvojeno
  3. Razmatranje Financijskog plana za 2019. godinu- usvojeno
  4. Razmatranje Plana nabave za 2019. godinu- usvojeno
  5. Razmatranje Investicijskog plana za 2019. godinu- usvojeno  
  6. Razmatranje Plana kadrova za 2019. godinu- usvojeno
  7. Razno.
 
  Gospodarstvo općine - Komunalno poduzeće PARK d.o.o. - Sve