Dana 25. ožujka 2021. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 12. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

     1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
     2. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora - usvojeno
     3. Razmatranje godišnjeg financijskog izvještaja društva za 2020. godinu – usvojeno
     4. Razmatranje I. dopuna plana nabave za 2021. godinu - usvojeno
     5. Kontrola faktura dobavljača Agrobos j.d.o.o i Tutek usluge d.o.o. – usvojeno
     6. Pitanja i prijedlozi

Dana 30. prosinca 2020. godine u 14,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 11. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
 2. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora - usvojeno
 3. Izvještaj o radu Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o. za 2020. godinu - usvojeno
 4. Razmatranje I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu - usvojeno
 5. Razmatranje I. izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu - usvojeno
 6. Razmatranje programa rada za 2021. godinu - usvojeno
 7. Razmatranje finanacijskog plana za 2021. godinu - usvojeno
 8. Razmatranje plana nabave za 2021. godinu - usvojeno
 9. Razmatranje investicijskog plana za 2021. godinu - usvojeno
 10. Razmatranje plana kadrova za 2021. godinu - usvojeno
 11. Kontrola faktura dobavljača Hidro-spoj i I.M.V. trgovine - usvojeno
 12. Razno.

Dana 18. kolovoza 2020. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 10. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
 2. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora - usvojeno
 3. Razmatranje godišnjeg financijskog izvještaja društva za 2019. godinu - usvojeno
 4. Kontrola faktura dobavljača Migrad i Ina d.d. - usvojeno
 5. Razno

Dana 19. veljače 2020. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 9. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Izvješće o radu Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o. za 2019. godinu -usvojeno
 2. Razmatranje Programa rada za 2020. godinu - usvojeno
 3. Razmatranje Financijskog plana za 2020. godinu - usvojeno
 4. Razmatranje Plana nabave za 2020. godinu - usvojeno
 5. Razmatranje Investicijskog plana za 2020. godinu - usvojeno
 6. Razmatranje Plana kadrova za 2020. godinu - usvojeno
 7. Razno.

Dana 19. prosinca 2019. godine u 13,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 8. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu- usvojeno
 2. Razmatranje I. izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu- usvojeno
 3. Razmatranje izmjena i dopuna plana kadrova za 2019. godinu- usvojeno
 4. Razno.

             

Dana 14. lipnja 2019. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 7. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje godišnjeg financijskog izvješća društva za 2018. godinu – usvojeno
 2. Razno

Dana 20. ožujka 2019. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 6. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Izvješće o radu Općinskog komunalnog poduzeća «PARK» d.o.o. za 2018. godinu- usvojeno
 2. Razmatranje Programa rada za 2019. godinu- usvojeno
 3. Razmatranje Financijskog plana za 2019. godinu- usvojeno
 4. Razmatranje Plana nabave za 2019. godinu- usvojeno
 5. Razmatranje Investicijskog plana za 2019. godinu- usvojeno  
 6. Razmatranje Plana kadrova za 2019. godinu- usvojeno
 7. Razno.
 
  Gospodarstvo općine - Komunalno poduzeće PARK d.o.o. - Sve