Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine utvrđenih zakonom i Statutom Općine, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Općinsko vijeće je ustrojilo Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito: 

  • poslove iz oblasti društvene djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana,
  • poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, izrada programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture, i drugih objekata kojih je investitor Općina Sveti Ivan Žabno, pripreme zemljišta za izgradnju.
  • poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada Izvješća o stanju u prostoru, poslovi na donošenju prostornog plana uređenja Općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
  • poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Ivan Žabno, prodaja nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup posovnih prostora,
  • poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine Sveti Ivan Žabno, izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna Općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Općinu,
  • poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme i investicijsko održavanje, poslovi ekonomata), poslovi prijamne kancelarije, arhiviranje i otpreme pošte, poslovi nabave roba i usluga,
  • poslovi unaprijeđenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

Blanka Drožđek Ivezić, pročelnica
Tel: 048/851 041
E-mail: blanka@osiz.hr

Ivan Klauda, referent – poljoprivredno-komunalni redar
Mob: 099/3177 400
E-mail: redarstvo@osiz.hr

Odsjek za stručne poslove Općinskog načelnika
Kristina Matuško, voditeljica Odsjeka

Tel: 048/851 210
E-mail: kristina@osiz.hr

Odsjek za proračun, financije i računovodstvo
Mirela Dolački, voditeljica Odsjeka

Tel: 048/211 014
E-mail: mirela@osiz.hr

 
  Ustrojstvo općine - Sve