Dana 26. studenog 2021. godine u 10,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 10. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda- usvojeno

2. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Skupštine društva- usvojeno

3. Izbor članova Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o.-usvojeno

4. Razmatranje izmjena Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika - usvojeno.

Dana 30. kolovoza 2021. godine u 10,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 9. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1.Usvajanje dnevnog reda - usvojeno

2.Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Skupštine društva - usvojeno

3. Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave-direktora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. - usvojeno.

Dana 21. travnja 2021. godine u 10,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 8. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

     1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
     2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Skupštine društva - usvojeno
     3. Razmatranje godišnjeg financijskog izvješća društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o.

       - donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća poslovne godine 2020. – usvojeno

       - donošenje Odluke o uporabi dobitka poslovne godine 2020. - usvojeno

Dana 25. kolovoza 2020. godine u 09,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 7. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
 2. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Skupštine društva- usvojeno
 3. Razmatranje Godišnjeg financijskog i poreznog izvješća društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o - donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća poslovne godine 2019., - donošenje Odluke o pokriću gubitka poslovne godine 2019- usvojeno
 4. Donošenje Odluke o opozivu i razrješenju privremenog vršitelja dužnosti Uprave-direktora Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o.- usvojeno
 5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave-direktora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. - usvojeno
 6. Razmatranje i donošenje izmjena Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika - usvojeno

Dana 21. srpnja 2020. godine u 10,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 6. izvanredna sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima za izbor i/ili imenovanje Uprave Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o. - usvojeno
 2. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor kandidata za člana Uprave-direktora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. – usvojeno
 3. Javni natječaj za izbor kandidata za člana Uprave-direktora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. - usvojeno

Dana 15. siječnja 2020. godine u 10,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 5. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1. Razmatranje i donošenje Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom komunalnom poduzeću PARK d.o.o. - usvojeno
 2. Razmatranje i donošenje izmjena Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika - usvojeno

Dana 28. lipnja 2019. godine u 10,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 4. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje Godišnjeg financijskog i poreznog izvješća društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o.
 • donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja poslovne godine 2018. i
 • donošenje Odluke o uporabi dobitka poslovne godine 2018. -usvojeno

 Dana 07. veljače 2019. godine u 10,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 3. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove Nadzornog odbora Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o.- usvojeno
 2. Razmatranje o donošenje Odluke o uvjetima za izbor i/ili imenovanje Uprave Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o.- usvojeno
 3. Razmatranje i donošenje Pravilnika o postupku i kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje Uprave društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o.- nije usvojeno
 4. Razmatranje i verifikacija Poslovnika o radu Uprave- usvojeno
 5. Razmatranje i donošenje izmjena Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika- usvojeno
 
  Gospodarstvo općine - Komunalno poduzeće PARK d.o.o. - Sve