Opće informacije

Općina Sveti Ivan Žabno prostorno i po važnosti najveća je u Koprivničko-križevačkoj županiji i u križevačkoj regiji. Općina broji oko 5222 stanovnika. Smještena je na raskrižju putova: Zagreb- Bjelovar i Križevci – Bjelovar te uz željezničku prugu. Čine ju naselja: Brdo Cirkvensko, Brezovljani, Cepidlak, Cirkvena, Hrsovo, Kenđelovec, Kuštani, Ladinec, Markovac Križevački, Novi Glog, Predavec Križevački, Raščani, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Čvrstec, Škrinjari i Trema.

Područje Općine Sveti Ivan Žabno se prostire na površini od 106,60 km2 (10.660 ha), odnosno 6,10% ukupne površine Županije (koja iznosi 1.748 km2), što je čini četvrtom jedinicom lokalne samouprave. Općina Sveti Ivan Žabno je područje s nižom gustoćom naseljenosti. Gustoća od 48,99 st./km2 svrstava ovu Općinu u red slabije naseljenih dijelova Koprivničko-križevačke županije (prosječna gustoća naseljenosti u Hrvatskoj je 75,71 st./km2).

Općina Sveti Ivan Žabno je smještena u jugozapadnom dijelu Koprivničko-križevačke županije. Općina na istoku graniči s općinom Rovišće, na jugu s općinama Farkaševac i Gradec, a na sjeveru s Gradom Križevci.

Stupanj razvijenosti prometnog sustava Općine je zadovoljavajući te povezuje Općinu sa susjednim gradskim i općinskim središtima Koprivničko-križevačke županije. Prometni sustav Općine čine cestovni, željeznički, poštanski i telekomunikacijski promet. Područjem Općine prolaze državne ceste D28 i D22, a sva naselja unutar Općine povezana su županijskim i lokalnim cestama. Cestovna mreža nije dovoljno kvalitetna te je potrebna rekonstrukcija i sanacija postojećih cesta. Najveći dio lokalnih, ali i županijskih cesta je još uvijek neasfaltiran.

Željeznička stanica koja je funkciji  nalazi se u mjestu Sveti Ivan Žabno. Na području Općine se odvija željeznički promet na pruzi II. reda (br. 205) kao gospodarski i putnički. Uz željezničku stanicu, odnosno prugu gradi se gospodarska zona, ali korištenje željeznice u gospodarskom smislu je još uvijek nedovoljno. Zbog raštrkanosti naselja, koja su od željezničke stanice značajno udaljena, željeznički promet se bitno manje koristi od cestovnog prometa za prijevoz putnika.

Područje Općine Sveti Ivan Žabno pripada mikroregiji Križevačkog prigorja, koji razlikuje dvije reljefne cjeline: prostor obronaka Bilogore i područje naplavne ravni južno od Bilogore. Područje Općine se nalazi u slivu rijeke Save i to preko vodotoka Glogovice i rijeke Česme, što predstavlja veliku važnost za razvoj poljoprivrede. Geomorfološke grupe tala, odnosno lito-geološke, reljefne i hidrološke osobine tala, uz prisutne klimatske uvjete (područje kontinentalne klime) bitno utječu na rasprostiranje vegetacije i način iskorištavanja zemljišta. Stoga je pojedine površine potrebno iskorištavati, odnosno na njima uzgajati one kulture koje imaju predispozicije za odgovarajuća tla, a spriječiti neracionalno ili neodgovarajuće korištenje vrjednijeg poljoprivrednog tla u druge svrhe.

 
  O općini - Sve