Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana općine Sveti Ivan Žabno i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Sveti Ivan Žabno, te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Sveti Ivan Žabno. Općinsko vijeće ima 15 članova. 
Izbori za saziv Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno održani su u nedjelju 21. svibnja 2017. godine. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno održana je dana 19. lipnja 2017. godine.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira Općinsko vijeće većinom glasova svih članova Općinskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom Općinskog vijeća. 
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno - ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“  broj 12/09. i 6/13).

Članovi Općinskog vijeća u mandatnom razdoblju 2021. – 2025. godina.

Predsjednik Općinskog vijeća:  Krešimir Habijanec, HDZ
Potpredsjednici:  Mario Kopjar, Lista grupe birača
 Tomislav Kučina, SDP

  
Stranačka zastupljenost:

Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak - 8 članova Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ - 3 člana Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP - 2 člana Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

 

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO KOJIMA JE PRESTAO MANDAT:

1. Krešimir Habijanec, Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

2. Sanjin Levak, Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

3. Matija Medač, Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

4. Tomislav Kućina, Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

5. Irena Šimunović, Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

6. Danijela Bunčić, Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak

7. Manuel Marković, Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak

8. Mario Kopjar, Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak

9. Tomislava Njegovac, Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak

10. Dejan Piškorić, Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak

11. Damir Barešić, Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak

12. Andrijana Hartman, Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak

13. Renato Hudinec, Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak

 

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO KOJIMA JE MANDAT U MIROVANJU:

1. Nenad Bošnjak, Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak, - zamjena Danijela Bunčić,Kandidacijska lista grupe birača Nenad Bošnjak


DJELOKRUG OPĆINSKOG VIJEĆA
Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • Proračun i odluku o izvršavanju Proračuna,
 • polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Općine Sveti Ivan Žabno čija je pojedinačna vrijednost veća od 70.000,00 kuna iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom.
 • odluku o promjeni granica Općine,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća, odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi Odluku o zaduživanju Općine i zaduživanju pravnih osoba u većinskom izravnom i neizravnom vlasništvu općine,
 • donosi Odluku o koeficijentima za plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog
vijeća preuzeti nefinancijsko, počasno pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.


RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA
Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja te pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz njegovog djelokruga, kao i davanja mišljenja i prijedloga u svezi drugih pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća. 
Radna tijela Općinskog vijeća su: 

 • Mandatna komisija
 • Odbor za izbor i imenovanja
 • Odbor za Statut i Poslovnik
 • Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima
 • Socijalno vijeće
 • Odobor za dodjelu javnih priznanja
 
  Ustrojstvo općine - Sve