Upisi djece u pedagošku godinu 2022./2023.

Pozivaju se roditelji djece koja navršavaju tri godine života do 31. kolovoza 2022. godine pa do polaska u osnovnu školu da podnesu zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno. Zahtjevi za upis dostavljaju se isključivo pisanim putem Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na adresu: Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 6a, 48214 Sveti Ivan Žabno, s naznakom: Prijava za upis u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno. Zahtjevi se podnose od 02. svibnja 2022. godine do 13. svibnja 2022. godine za ostvarivanje REDOVITOG 10 SATNOG PROGRAMA za djecu u dobi od 3 godine života do polaska u osnovnu školu. 

 
  Preuzmite dokument
Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno.   (100.7 KB)
Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno   (211.55 KB)
 

Dokumentacija za upis

ZA UPIS DJETETA U PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA RODITELJ PODNOSI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 • popunjeni i potpisani zahtjev za upis djeteta (obrazac dostupan na web stranici Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno),
 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta,
 • uvjerenje o prebivalištu djeteta,
 • preslike dokumenata, navedenih u obrascu zahtjeva, kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu iz članka 5. i članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno.

Dostavu originalne dokumentacije na uvid i potvrde o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (pribavljenu od nadležnog liječnika), iz koje je vidljivo da dijete ispunjava zdravstvene uvjete za upis u dječji vrtić, roditelji primljene djece obavljaju prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora.

DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU:

 • za dijete oba zaposlena roditelja - potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za upis),
 • ​za dijete s jednim zaposlenim roditeljem - potvrda poslodavaca o zaposlenju roditelja ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za upis),
 • za dijete samohranog roditelja – presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,
 • za dijete bez oba roditelja – rješenje odnosno potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb,
 • za dijete čiji je roditelj žrtva i invalid Domovinskog rata – rješenje o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata,
 • za dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji i dijete uzeto na uzdržavanje – rješenje, odnosno potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb,
 • za dijete bolesnog ili invalidnog roditelja – nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinska dokumentacija ustanove zdravstvene skrbi ili kliničkog bolničkog centra,
 • za dijete iz obitelji koja živi u teškim socijalnim i zdravstvenim uvjetima – dokaz o pravu na zajamčenu
 

Upisi djece u pedagošku godinu 2021./2022.

Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno rok za podnošenje zahtjeva za upis produžen je do 30. lipnja 2021. godine.

 
  Preuzmite dokument
Obavijest o upisu djece u djecji vrtic zabac   (100.84 KB)
Zahtjev za upis djeteta u djecji vrtic zabac   (211.55 KB)
Lista reda prvenstva   (15.64 KB)
 

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću

Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno KLASA: 012-03/2001/01 od 13. studenoga 2020. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno KLASA: 601-01/20-01/01, URBROJ: 2137/19-02/1-20-7 od 11. studenoga 2020. godine, na 2. sjednici održanoj 13. studenoga 2020. donijelo je PRAVILNIK o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno

 
  Preuzmite dokument
Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dv   (589.94 KB)