Odluke od siječnja 2020. godine do 31.12.2020. godine

  Preuzmite dokument
Odluka o imenovanju povjerenstva za uvodenje u posjed poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu rh   (7.13 KB)
Odluka o donosenju plana djelovanja opcine sveti ivan zabno u podrucju prirodnih nepogoda za 2020. godinu   (13.24 KB)
Odluka o donosenju programa izgradnje poduzetnickih zona na podrucju opcine sveti ivan zabno   (5.96 KB)
Odluka o imenovanju povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu rh   (8.35 KB)
Odluka o izgradnji poduzetnickih zona luzec, sriem i trema na podrucju opcine sveti ivan zabno   (8.64 KB)
Odluka o izvrsavanju proracuna 2020   (68 KB)
Odluka o raspisivanju javnog natjecaja za prodaju poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu republike hrvatske   (17.47 KB)
Odluka o raspisivanju javnog natjecaja za zakup poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu republike hrvatske   (17.54 KB)
Odluka o rasporedivanju redovitih godisnjih sredstava za rad politickih stranaka i clanova opcinskog vijeca za 2019 nova   (15.93 KB)
Odluka o rasporedivanju redovitih godisnjih sredstava za rad politickih stranaka i clanova opcinskog vijeca za 2020.   (15.75 KB)
Ro27qwe   (19.6 KB)
Odluka o donosenju plana upravljanja imovinom u vlasnistvu opcine sveti ivan zabno za 2020. godinu   (14.43 KB)
Odluka o donosenju plana upravljanja imovinom u vlasnistvu opcine sveti ivan zabno za 2020. godinu   (1.88 KB)
Odluka o osnivanju djecjeg vrtica zabac sveti ivan zabno   (25.88 KB)
Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu   (21.32 KB)
Poslovnicka odluka o izmjenama poslovnika opcinskog vijeca opcine sveti ivan zabno   (6.05 KB)
Prethodno misljenje na odluku o izboru najpovoljnije ponude   (673.43 KB)
Prethodno misljenje   (661.5 KB)
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta opcine sveti ivan zabno   (7.9 KB)
Suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju   (700.95 KB)
Suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije za zakup poljoprivrednog zemljista   (822.58 KB)
Odluka o donosenju plana civilne zastite od strane nacelnika   (6.24 KB)
Odluka o dopuni odluke o izvrsavanju proracuna opcine sveti ivan zabno za 2020. godinu   (39 KB)
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljista   (52 KB)
Odluka o izboru najpovoljnije ponude   (233.5 KB)
Odluka o izmjenama odluke o provedbi izbora za clanove vijeca mjesnih odbora na podrucju opcine sveti ivan zabno   (5.78 KB)
Odluka o kreditnom zaduzenju opcine sveti ivan zabno   (19.6 KB)
Odluka o odredivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zastite   (16.13 KB)
Odluka o davanju suglasnosti na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i nacinu rada djecjeg vrtica zabac sveti ivan zabno   (6.41 KB)
Odluka o donosenju plana djelovanja opcine sveti ivan zabno u podrucju prirodnih nepogoda za 2021. godinu   (13.8 KB)
Odluka o donosenju plana upravljanja imovinom u vlasnistvu opcine sveti ivan zabno za 2021. godinu   (15.04 KB)
Odluka o dopuni odluke o koeficijentima za obracun placa sluzbenika i namjestenika   (14.62 KB)
Odluka o imenovanju ravnateljice djecjeg vrtica zabac sveti ivan zabno   (6.72 KB)
Odluka o izmjeni odluke o izvrsavanju proracuna opcine sveti ivan zabno za 2020. godinu   (39 KB)
Odluka o izvrsavanju proracuna za 2021   (86.5 KB)
Odluka o nacinu upravljanja i koristenja sportskih objekata u vlasnistvu opcine sveti ivan zabno   (28.7 KB)
Odluka o nacinu utvrdivanja osnovne place radnika u djecjem vrticu zabac   (17.34 KB)
Odluka o potpisivanju sporazuma o udruzivanju lokalnih turistickih zajednica i jedinica lokalne samouprave sa podrucja grada krizevaca i kalnickog prigorja   (35.5 KB)
Odluka o povjeravanju poslova upravljanja i odrzavanja objekta djecjeg vrtica ustanovi djecjeg vrtica zabac   (5.82 KB)
Odluka o rasporedivanju redovitih godisnjih sredstava za rad politickih stranaka i clanova opcinskog vijeca za 2021.   (16.51 KB)
Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrticima   (32.5 KB)
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu jedinstvenog upravnog odjela opcine sveti ivan zabno   (10.98 KB)
Odluka o cijeni usluga djecjeg vrtica zabac sveti ivan zabno   (18.63 KB)
Odluka o davanju suglasnosti na pravilnik o upisu   (14.28 KB)
Odluka o izmjenama odluke o izboru najpovoljnije ponude   (67 KB)
 

 

Odluke od siječnja 2018. godine do 31.12.2018. godine

  Preuzmite dokument
Odluka o izradi procjene rizika od velikih nesreca za opcinu sveti ivan zabno   (24.74 KB)
Odluka o prijavama udruga na javne natječaje koje se upućuju na stručno ocjenjivanje   (16.51 KB)
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Sveti Ivan Žabno; 31. siječnja 2018.   (22.46 KB)
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti Ivan Žabno; 31. siječnja 2018.   (17.52 KB)
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada; 31. siječnja 2018.   (199 KB)
Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova općinskog vijeća za 2018.;31. siječnja 2018.   (16.14 KB)
Odluka o izmjenama odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti Ivan Žabno; 31. siječnja 2018.   (14.99 KB)
Odluka o izradi iii izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Sveti Ivan Žabno; 31. siječnja 2018.   (35.07 KB)
Odluka o financiranju političkih stranaka i članova općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača u 2018.; 31. siječnja 2018.   (14.98 KB)
Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama poslovnika općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno; 31. siječnja 2018.   (18.9 KB)
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za 2018. godinu   (18.44 KB)
Odluka o izmjeni odluke o prikljucenju na komunalne vodne gradevine za javnu vodoopskrbu na podrucju opcine sveti ivan zabno   (14.57 KB)
Odluka o prijenosu prava vlasnistva nad komunalnim vodnim gradevinama za javnu vodoopskrbu i odvodnju   (15.87 KB)
Odluka o izmjeni odluke o prikljucenju na komunalne vodne gradevine za odvodnju   (14.28 KB)
Odluka o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca   (145 KB)
Odluka o dodjeli nagrade strelicarskom klubu os grigor vitez sveti ivan zabno   (13.36 KB)
Odluka o dodjeli nagrade za zivotno djelu dr. vladimiru subatu   (13.76 KB)
Odluka o dodjeli zahvalnice velecasnom danijelu zgancu   (13.42 KB)
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u vodospremu trema   (14.6 KB)
Odluka o financiranju politickih stranaka i clanova opcinskog vijeca izabranih s liste grupe biraca za 2019.   (15.1 KB)
Odluka o izmjeni odluke o placi i drugim materijalnim pravima opcinskog nacelnika i zamjenika   (15.26 KB)
Odluka o koeficijentima za obracun placa sluzbenika i namjestenika u juo   (14.54 KB)
Odluka o komunalnoj naknadi na podrucju opcine sveti ivan zabno   (33.55 KB)
Odluka o komunalnom doprinosu na podrucju opcine sveti ivan zabno   (28.01 KB)
Odluka o mjerama za sprecavanje nepropisnog odbacivanja otpada na podrucju opcine sveti ivan zabno   (51.5 KB)
Odluka o rasporedivanju redovitih godisnjih sredstava za rad politickih stranaka i clanova opcinskog vijeca za 2019.   (17.55 KB)
Odluka o stavljanju izvan snage odluke o osnivanju i ustroju postrojbe civilne zastite opcine sveti ivan zabno   (14.23 KB)
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (b) na podrucju opcine sveti ivan zabno   (14.94 KB)
Odluka o davanju suglasnosti za zaduzivanje opcinskom komunalnom poduzecu park   (15.07 KB)
Odluka o donosenju procjene rizika od velikih nesreca za opcinu sveti ivan zabno za nadzor   (14.55 KB)
Odluka o komunalnim djelatnostima na podrucju opcine sveti ivan zabno   (31.15 KB)
Odluka o povjeravanju komunalnih djelatnosti opcinskom komunalnom poduzecu park   (16.43 KB)
 

 

Odluke do lipnja 2017. godine

  Preuzmite dokument
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-koeficijentima-za-obraun-plaa-slubenika-i-namjetenika   (15.6 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-plai-i-drugim-materijalnim-pravima-opinskog-naelnika-i-zamjenika-opinskog-naelnika   (14.41 KB)
Odluka-o-odreivanju-operativnih-snaga-i-pravnih-osoba-od-interesa-za-sustav-civilne-zatite-opine-sveti-ivan-abno   (19.39 KB)
Odluka-o-ugostiteljskoj-djelatnosti   (32.24 KB)
Odluka-o-proglaavanju-dana-zvonimira-baloga   (13.62 KB)
Odluka-o-dodjeli-javnog-priznanja-pok-zvonimiru-balogu-posthumno   (13.83 KB)
Odluka-o-rasporeivanju-financijskih-sredstava-politikim-strankama-u-2016   (15.89 KB)
Odluka-o-prijavama-udruga-na-javne-pozive-koje-se-upuuju-u-daljnju-proceduru   (18.17 KB)
Odluka-o-provedbi-izbora-za-lanove-vijea-mjesenih-odbora-na-podruju-opine-opine-sveti-ivan-abno   (47.99 KB)
Odluka-o-nainu-raspodjele-raspoloivih-sredstava-namijenjenih-financiranju-programa-i-projekata-udruga-iz-podruja-kulture-i-socijalne-skrbi-za-2016   (18.21 KB)
Odluka-o-izvravanju-prorauna-opine-sveti-ivan-abno-za-2016346   (43 KB)
Odluka-o-upravljanju-sustavom-javne-odvodnje-i-ureajem-za-proiavanje-otpadnih-voda   (14.78 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-prikljuenju-na-komunalne-vodne-graevine-za-odvodnju   (14.52 KB)
Odluka-o-izmjenama-odluke-o-naknadi-trokova-lanovima-opinskog-vijea-opine-sveti-ivan-abno   (14.73 KB)
Odluka-o-izvrsavanju-proracuna-opcine-sveti-ivan-zabno-za-2015-godinu   (42 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-financiranju-politickih-stranaka   (14.14 KB)
Odluka-o-rasporedivanju-financijskih-sredstava-politickim-strankama   (17.66 KB)
Odluka-vijeca-o-prijedlogu-imenovanja-za-clana-nadzornog-odbora-komunalnog-poduzeca   (14.47 KB)
Odluka-o-nerazvrstanim-cestama-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (80 KB)
Odluka-o-financiranju-politiskih-stranaka   (18.61 KB)
Odluka-o-rasporedivanju-sredstava-politickim-strankama   (17.68 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-prikljucenju-na-vodovod   (22.94 KB)
Odluka-o-izmjenama-odluke-o-prikljucenju-na-kanalizaciju   (16.98 KB)
Odluka-o-prikljucku-na-kanalizaciju   (141.51 KB)
Odluka-o-provedbi-izbora-za-clanove-vijeca-mjesnih-odbora-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (91.58 KB)
Odluka-o-dopunama-odluke-o-komunalnom-doprinosu   (15.7 KB)
Odluka-o-dopuni-odluke-o-komunalnom-doprinosu   (15.68 KB)
Odluka-o-izvrsavanju-proracuna-za-2013   (38 KB)
Odluka-o-imenovanju-osobe-za-nepravilnosti   (63.35 KB)
Odluka-o-kriterijima-i-nacinu-sufinanciranja-troskova-prijevoza-redovitih-studenata-s-podrucja-opcine-sveti-ivan-zabno   (73.08 KB)
Odluka-o-uvjetima-prodaje-robe-putem-pokretnih-prodaja-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (78.91 KB)
Odluka-o-financiranju-politickih-stranaka   (101.46 KB)
Odluka-o-prikljucenju-na-komunalne-vode-gradjevine   (142.27 KB)
Odluka-o-komunalnom-doprinosu-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (108.07 KB)
Odluka-o-broju-etaza-koje-se-mogu-ozakoniti-na-nezakonito-izgradjenoj-zgradi-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (107.7 KB)
Odluka-o-vrijednostima-jedinicnih-iznosa-za-polozajne-zone-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (103.04 KB)
Odluka-o-obvezatnom-koristenju-komunalne-usluge-odrzavanja-cistoce-u-dijelu-koji-se-odnosi-na-sakupljanje-i-odvoz-komunalnog-otpada-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (51.5 KB)
Odluka-o-uvjetima-i-postupku-natjecaja-za-davanje-u-zakup-poslovnog-prostora-u-vlasnistvu-opcine-sveti-ivan-zabno   (50.5 KB)
Odluka-o-mjestima-na-kojima-se-moze-obavljati-prodaja-robe-izvan-prodavaonica-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (27.5 KB)
Odluka-o-pomoci-za-novorodencad-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno (1)   (24.5 KB)
Odluka-o-dimnjacarskoj-sluzbi-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (49 KB)
Odluka-o-javnim-priznanjima-opcine-sveti-ivan-zabno   (53.5 KB)
Odluka-o-komunalnim-djelatnostima-koje-se-mogu-obavljati-na-temelju-pisanog-ugovora-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (42 KB)
Odluka-o-opcinskim-porezima-opcine-sveti-ivan-zabno   (48 KB)
Odluka-o-komunalnom-redu-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (104.5 KB)
Odluka-o-izboru-clanova-vijeca-mjesnih-odbora-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (106 KB)
Odluka-o-agrotehnickim-mjerama-u-poljoprivredi-i-mjerama-za-uredivanje-i-odrzavanje-poljoprivrednih-rudina-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (68 KB)
Odluka-o-drzanju-kucnih-ljubimaca-i-nacinu-postupanja-s-neupisanim-psima-napustenim-i-izgubljenim-zivotinjama   (45 KB)
Odluka-o-komunalnoj-naknadi   (48.5 KB)
Odluka-o-upravljanju-grobljima-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (67 KB)
Odluka-o-sufinanciranju-boravka-djece-u-djecjim-vrticima   (24 KB)
Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-provedbu-ulaganja-u-projekt-djejeg-vrtiaoo   (14.51 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-financiranju-politikih-stranaka-u-2017oo   (15.39 KB)
Odluka-o-rasporeivanju-redovitih-godinjih-sredstava-za-rad-politikih-stranaka-zastupljenih-u-opinskom-vijeu-opine-sv-i-abnooo   (16.48 KB)
Odluka-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnog-prostoraoo   (143.88 KB)
Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-provedbu-ulaganja-u-projekt-djejeg-vrtia (1)   (14.51 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-financiranju-politikih-stranaka-u-2017   (15.39 KB)
Odluka-o-rasporeivanju-redovitih-godinjih-sredstava-za-rad-politikih-stranaka-zastupljenih-u-opinskom-vijeu-opine-sv-i-abno (1)   (16.48 KB)
Odluka-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnog-prostora (1)   (143.88 KB)
Odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-udrugama-za-2017-godinu (1)   (17.8 KB)
Odluka-o-prijavama-udruga-na-javne-natjeaje-koje-se-upuuju-u-daljnju-proceduru   (18.81 KB)
Odluka-o-proceduri-naplate-dospjelih-a-nenaplaenih-potraivanja-opine-sveti-ivan-abno   (60 KB)
Odluka-o-imenovanju-povjerenika-i-zamjenika-povjerenika (1)   (18.65 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-pomoi-za-novoroenad-na-podruju-opine-sveti-ivan-abno   (14.17 KB)
Odluka-o-izvravanju-prorauna-2017   (44 KB)