Preuzmite dokument
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini godini   (18.4 KB)
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (22.78 KB)
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (17.43 KB)
Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (36.5 KB)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (16.02 KB)
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (14.37 KB)
Program javnih potreba u sportu na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (15.66 KB)
Program mjera osiguranja zdravstvene zaštite na području Općine Sveti Ivan Žabno   (102.42 KB)
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (14.04 KB)
Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini   (13.89 KB)
Program održavanja komunalne infrastrukture ma području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (22.1 KB)
Program utroška sredstava od prodaje,zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2023. godini na području Općine Sveti Ivan Žabno   (15.58 KB)
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Sveti Ivan Žabno za 2023. godinu   (13.36 KB)
Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (13.54 KB)
 
  Ostali dokumenti - Sve