Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno (KLASA: 012-03/20-01/01 od 13. studenoga 2020.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na 11. sjednici održanoj 20. rujna 2021. donijelo je: 

 
  Preuzmite dokument
ODLUKU o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2020./2021.   (436.42 KB)
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2020./2021.   (7.34 MB)
 
  Dječji vrtić - Sve