Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. 
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine. 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno ima pet članova, a čine ga:
- tri člana iz reda osnivača (Kristina Matuško, Manuel Marković, Krešimir Habijanec),
- jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga (Tomislava Njegovac),
-jedan član iz reda odgojitelja i stručnih suradnika (Marina Mandić, zamjenica do povratka sa porodiljnog dopusta je Jasna Berend). 
Predsjednica Upravnog vijeća je Kristina Matuško. 

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama:
1. uz prethodnu suglasnost Osnivača:
- donosi statut,
- odlučuje o promjeni djelatnosti, nazivu i Sjedištu Dječjeg vrtića,
- odlučuje o statusnim promjenama vrtića,
- odlučuje o osnivanju druge pravne osobe,
- odlučuje o raspodjeli dobiti,
2. uz suglasnost Osnivača:
- odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa,
- donosi godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića te nadzire njegovo provođenje,
- donosi kurikulum Dječjeg vrtića,
- odlučuje o investicijskim radovima, stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nepokretne i pokretne imovine pojedinačne vrijednosti preko 10.000,00 kuna,
- donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića,
- odlučuje o davanju u zakup prostora i opreme Dječjeg vrtića,
3. predlaže Općinskom vijeću:
- imenovanje i razrješenje ravnatelja dječjeg vrtića,
4. samostalno donosi odluke i obavlja sljedeće poslove:
- donosi druge opće akte utvrđene zakonom i Statutom Dječjeg vrtića,
- donosi financijski plan i godišnji obračun sukladno Zakonu o proračunu,
- odlučuje o zasnivanju radnog odnosa djelatnika, na prijedlog ravnatelja,
- odlučuje o pretanku radnog odnosa djelatnika, na prijedlog ravnatelja,
- odlučuje o pojedinačnim pravima djelatnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije propisano,
- odlučuje o žalbama roditelja, odnosno skrbnika djece,
- razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću,
- razmatra predstavke i prijedloge građana od interesa za rad Dječjeg vrtića,
- odlučuje o izvješćima ravnatelja o radu Dječjeg vrtića i podnosi izvješće o radu Dječjeg vrtića općinskom načelniku i Općinskom vijeću,
- predlaže ravnatelju mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Dječjeg vrtića, te osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića.

 
  Dječji vrtić - Sve