Dana 29. studenoga 2022. godine u 08,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 26. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
2. Donošenje Pravilnika o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 28. studenoga 2022. godine u 20,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 25. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
2. Donošenje Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
3. Donošenje Izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2022. godinu - usvojeno

 

Dana 16. studenoga 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 24. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom: 

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
2. Donošenje Prijedloga za izmjenu Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
3. Donošenje Odluke o Izboru kandidata/kinje i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto pedagog/ica u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – nije usvojeno (Odluka o neizboru kandidata za radno mjesto pedagoga u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno, KLASA: 11-02/22-01/04, URBROJ: 2137-106-22-3.)

 

Dana 13. listopada 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 23. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje prijedloga financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2023. godinu i donošenje plana za 2024. i 2025. godinu,
3. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno.

 

Dana 29. rujna 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 22. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Zaključka o Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023. – usvojeno
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno  za pedagošku godinu 2022./2023. – usvojeno
4. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 31. kolovoza 2022. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 21. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Izvješća o realizaciji plana i programa Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022. – usvojeno
3. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgajatelja/ice u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 27. srpnja 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 20. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine – usvojeno
3. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 28. travnja 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 19. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Rješenja o izboru zamjenice člana Upravnog vijeća ispred reda odgojitelja – usvojeno
3. Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2022./2023. – usvojeno
4. Donošenje Odluke o objavi Obavijesti o upisu djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
5. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 31. ožujka 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 18. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2021. godinu  – usvojeno

 

Dana 11. veljače 2022. godine u 8,15 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 17. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja/ice u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
3. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pedagoga/ice u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 26. siječnja 2022. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 16. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica U Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – nije usvojeno
3. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto zdravstvenog voditelja/ice u dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
4. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno

 

Dana 29. prosinca 2021. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 15. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 13. i 14. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2021. godinu – usvojeno
3. Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, nadoknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
4. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno

 

Dana 15. studenog 2021. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 14. IZVANREDNA sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Donošenje Zaključka o načinu provođenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/2021.) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno

 

Dana 9. studenog 2021. godine u 9,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 13. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
2. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu - usvojeno
3. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica (2 izvršitelja/ice) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 7. listopada 2021. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 12. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Zaključka o donošenju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022. - usvojeno
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022. - usvojeno
4. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto zdravstvenog voditelja/ice (1 izvršitelj/ica) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
5. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 20. rujna 2021. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 11. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2020./2021. – usvojeno
3. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje zdravstvenog voditelja/ice u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 14. lipnja 2021. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 10. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja/ice (2 izvršitelja/ice) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
3. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto pedagoga/ice (1 izvršitelj/ica) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
4. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto zdravstvenog voditelja/ice (1 izvršitelj/ica) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 20. svibnja 2021. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 9. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2021./2022. - usvojeno
3. Donošenje Odluke o objavi Obavijesti o upisu djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
4. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
5. Donošenje Rješenja o imenovanju povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 9. travnja 2021. godine u 12,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 8. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
3. Donošenje Zaključka o donošenju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2020./2021. – usvojeno
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2020./2021. - usvojeno

 

Dana 1. veljače 2021. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 7. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
3. Donošenje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
4. Donošenje Odluke o imenovanju službenika za informiranje – usvojeno

 

Dana 7. siječnja 2021. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 6. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Liste reda prvenstva za upis djece u dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru kandidatkinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja (6 izvršiteljica) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
4. Donošenje Plana nabave Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2021. godinu – usvojeno
5. Nacrt Pravilnika o plaćama, nadoknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika u dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 22. prosinca 2020. godine u 19,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 5. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
3. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja (6 izvršitelja) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
4. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto administrativno – računovodstvenog radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
5. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto kuhara u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
6. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto spremač/ica - servirka u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 4. prosinca 2020. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 4. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Odluke o objavi Obavijesti o upisu djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 27. studenog 2020. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 3. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 13. studenog 2020. godine u 8,15 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 2. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
3. Donošenje Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
4. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno

 

Dana 5. studenog 2020. godine u 9,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 1. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor privremenog predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
3. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu – usvojeno
4. Nacrt Statuta Dječjeg vrtića žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
5. Nacrt Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
6. Nacrt Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 
  Dječji vrtić - Sve