Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno (KLASA: 012-03/2001/01 od 13. studenoga 2020. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno (KLASA: 601-01/20-01/01, URBROJ: 2137/19-02/1-20-7 od 11. studenoga 2020. godine), na 2. sjednici održanoj 13. studenoga 2020. godine donijelo je PRAVILNIK o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno

 
  Preuzmite dokument
Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dv   (589.94 KB)
 
  Dječji vrtić - Sve