Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18.), članka 3. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiksnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19.), i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno (KLASA: 012-03/22-01/01 od 28. studenoga 2022.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na 26. sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijelo je

 
  Preuzmite dokument
Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno   (621.92 KB)
Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno   (17.26 KB)
 
  Dječji vrtić - Sve