Na temelju članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno (KLASA: 012-03/20-01/01 od 13. studenoga 2020.), a na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na 12. sjednici održanoj 7. listopada 2021. donijelo je

 
  Preuzmite dokument
ZAKLJUČAK o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022.   (436.14 KB)
Kurikulum Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno 2021/2022.   (1.13 MB)
 
  Dječji vrtić - Sve