Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16.) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno (KLASA: 012-03/20-01/01 od 13. studenog 2020. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, na 7. sjednici održanoj 01. veljače 2021. godine donijelo je: 

 
  Preuzmite dokument
PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno   (3.4 MB)
 
  Dječji vrtić - Sve