Na temelju članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno (KLASA: 012-03/20-01/01 od 13. studenog 2020. godine), a na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na 22. sjednici održanoj 29. rujna 2022. godine donijelo je:

 
  Preuzmite dokument
ZAKLJUČAK o usvajanju kurikuluma Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.   (111.62 KB)
Kurikulum Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.   (466.92 KB)
Kurikulum dv zabac 2022.-2023...   (712.49 KB)
 
  Dječji vrtić - Sve