Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na 34. sjednici održanoj 27. rujna 2023. godine donijelo je: 

 
  Preuzmite dokument
ODLUKA o donošenju Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2023./2024.   (447.45 KB)
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2023./2024.   (147.99 KB)
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2023./2024.   (591.89 KB)
 
  Dječji vrtić - Sve