Na temelju članka 21. stavka 2. Zakon o predškolskome odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 18. i 41. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno (KLASA: 012-03/20-01/01 od 13. studenoga 2020. godine), a na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno uz suglasnost Osnivača (KLASA: 011-02/22-01/01, URBROJ: 2137/19-01/1-22-3 od 29. rujna 2022. godine), na 22. sjednici održanoj 29. rujna 2022. godine donijelo je:

 
  Preuzmite dokument
ZAKLJUČAK o Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.   (114.11 KB)
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.   (613.3 KB)
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.   (391.42 KB)
 
  Dječji vrtić - Sve