Javni poziv

Na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima  Općine Sveti Ivan Žabno (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 16/09) Odbor za dodjelu javnih priznanja

Općine Sveti Ivan Žabno na 3. sjednici održanoj 19. travnja 2019. godine  pokreće postupak za dodjelu javnih priznanja i objavljuje

 

 

 

                                                                   JAVNI POZIV

 

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Ivan Žabno u 2019. godini

                                                                                  I.

                                                                             

Pozivaju se svi ovlašteni predlagatelji na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Ivan Žabno u 2019. godini.

 

Ovlašteni predlagatelji koji imaju pravo na podnošenje prijedloga su:

  • Općinsko vijeće,
  • Općinski načelnik,
  • radna tijela Općinskog vijeća,
  • trgovačka društva i ustanove,
  • građani i udruge građana,
  • političke stranke,
  • vjerske zajednice,
  • druge pravne osobe.

 

 

                                                                              II.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati građanima Općine Sveti Ivan Žabno  i drugim osobama, njihovim udrugama, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvitku i ugledu Općine, kao i za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

 

                                                                             III.

 

Javna priznanja Općine Sveti Ivan Žabno su:

 

Počasni građanin Općine Sveti Ivan Žabno

 Počasnim građaninom Općine Sveti Ivan Žabno mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i izuzetno doprinijeli napretku Općine ili Republike Hrvatske u cjelini.

 

 

 Nagrada Općine Sveti Ivan Žabno za životno djelo

Nagrada Općine Sveti Ivan Žabno za životno djelo dodjeljuje se građanima Općine ili drugim osobama za rezultate ili djela od posebnog značenja za unapređenje i promicanje znanosti, umjetnosti, gospodarstva, zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta, te drugih djelatnosti značajnih za razvoj i ugled Općine.

 

Nagrada Općine Sveti Ivan Žabno

Nagrada Općine Sveti Ivan Žabno je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života Općine, kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća ostvarena tijekom posljednjih pet godina koje prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje.

 

Zahvalnica Općine Sveti Ivan Žabno

Zahvalnica Općine Sveti Ivan Žabno je javno priznanje fizičkoj osobi, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za postignuti jednokratni uspjeh, doprinos promidžbi Općine, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju i druge osobite zasluge.

 

                                                                                            IV.

 

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su slijedeći:

za pojedince:

da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim radom ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovog područja,
da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina,

za pravne osobe:

da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Općine, kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine i Republike Hrvatske.

 

                                                                                             V.

 

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati slijedeće:

za pojedince:

životopis kandidata,
tijek njegova rada i ostvarenih rezultata,
temeljito obrazloženje i razlog predlaganja,

za pravne osobe:

osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada, temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

Uz prijedlog se prilaže potrebna odgovarajuća dokumentacija – objavljeni rad, analize, prikazi,

kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i slično.

Na zahtjev Odbora predlagatelj je dužan naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja može se dati u skladu s kriterijima iz ovog Natječaja za ostvarene rezultate tijekom životnog, radnog, stručnog, umjetničkog, znanstvenog i drugog rada, te za ostvarene rezultate u petogodišnjem razdoblju ili u prošloj godini.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja može se dati i posthumno, u skladu s utvrđenim kriterijima, a može se dodijeliti i skupini osoba ukoliko je određeno ostvarivanje ili doprinos rezultat njihovog zajedničkog rada.

 

                                                                                       VI.

 

  Rok za dostavu prijedloga je 20. svibnja 2019. godine do 15 sati, bez obzira na način dostave.

 

                                                                                       VII.

 

Prijedlozi se dostavljaju Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Ivan Žabno na adresu: Općina Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, 48214 Sveti Ivan Žabno u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Ivan Žabno“.

 

                                                                                      VIII.

 

Za sve obavijesti zainteresirani se mogu javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11 ili na broj telefona 048/851-041.

 

                                                                                       IX.

 

Konačnu odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno, a priznanja će biti uručena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća prigodom obilježavanja Dana Općine.

Javni poziv se objavljuje na Oglasnoj ploči i na web stranicama Općine Sveti Ivan Žabno.

 

 

                                                                                                                            PREDSJEDNIK ODBORA:

                                                                                                                                     Zoran Vrhovski

Objavljeno: 19. 04. 2019
Autor: Manuel Marković
 
  Preuzmite dokument
Javni poziv za podnosenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja opcine sveti ivan zabno u 2019. godini   (27.52 KB)
 
  Novosti i obavijesti - Sve