10. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije» broj 10/13. i 2/18) i članka 74. Poslovnika Općinskog vijeća

Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije» broj 12/09, 6/13. i 2/18), sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno za dan

3. rujna 2018. godine (ponedjeljak) u 19,00 sati.

 

D N E V N I   R E D 

 

  1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno za 2018. godinu,
  2. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno za 2018. godinu,
  3. Program o izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2018. godini,
  4. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2018. godini,
  5. Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2018. godini,
  6. Program o izmjenama Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2018. godinu,
  7. Plan o izmjenama Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ivan Žabno za 2018. godinu,
  8. Pitanja članova Općinskog vijeća.

 

                                                                                                                                           PREDSJEDNIK:

                                                                                                                                           Krešimir Habijanec, v.r.

Objavljeno: 03. 09. 2018
Autor: Manuel Marković
 
  Novosti i obavijesti - Sve