6. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

31 . siječnja 2018. godine ( srijeda) u 18,30 sati.
Sjednica će se održati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, Općinska vijećnica.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D


1. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Ivan Žabno,
2. Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Sveti Ivan Žabno.
3. Odluka o izmjenama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti Ivan Žabno,
4. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Ivan Žabno,
5. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveti Ivan Žabno,
6. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s Liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveti Ivan Žabno za 2018. godinu,
7. Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ivan Žabno,
8. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti Ivan Žabno,
9. Zamolba OPG-a „Matos“,
10. Pitanja članova Općinskog vijeća.

Objavljeno: 26. 01. 2018
Autor: Manuel Marković
 
  Preuzmite dokument
Dnevni red za 6. sjednicu opcinskog vijeca opcine sveti ivan zabno   (309.67 KB)
 
  Novosti i obavijesti - Sve