Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana općine Sveti Ivan Žabno i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Sveti Ivan Žabno, te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Sveti Ivan Žabno. Općinsko vijeće ima 15 članova. 
Izbori za saziv Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno održani su u nedjelju 21. svibnja 2017. godine. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno održana je dana 19. lipnja 2017. godine.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira Općinsko vijeće većinom glasova svih članova Općinskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom Općinskog vijeća. 
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno - ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“  broj 12/09. i 6/13).

Članovi Općinskog vijeća u mandatnom razdoblju 2017. – 2021. godina.

Predsjednik Općinskog vijeća:  Krešimir Habijanec, HDZ
Potpredsjednici:  Zoran Vrhovski, Lista grupe birača
 Ivan Markovec, HSS

Članovi:  Damir Barešić, HSS
 Hrvoje Brlić, SDP
 Ivan Tutek, HNS
 Željko Gidić, HDZ
 Andrijana Hartman, Lista grupe birača
 Krunoslav Medač, Lista grupe birača
 Matija Medač, HDZ
 Darko Mikačević, HSS
 Vladimir Oguman, HSS
 Dejan Piškorić, Lista grupe birača
 Lidija Škoda, Lista grupe birača
 Danijel Tutić, SDP 

 

Stranačka zastupljenost

I.Lista grupe birača – 5 članova
II. Hrvatska seljačka stranka – HSS – 4 člana
III. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ – 3 člana
IV. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP – 2 člana
V. Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati – HNS – 1 član


ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA KOJIMA JE PRESTAO MANDAT

 • Nenad Bošnjak (zamjenik: Krunoslav Medač)
 • Manuel Marković (zamjenica: Andrijana Hartman)
 • Zlatko Dončević (zamjenik: Ivan Tutek)


DJELOKRUG OPĆINSKOG VIJEĆA
Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • Proračun i odluku o izvršavanju Proračuna,
 • polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Općine Sveti Ivan Žabno čija je pojedinačna vrijednost veća od 70.000,00 kuna iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom.
 • odluku o promjeni granica Općine,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća, odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi Odluku o zaduživanju Općine i zaduživanju pravnih osoba u većinskom izravnom i neizravnom vlasništvu općine,
 • donosi Odluku o koeficijentima za plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog
vijeća preuzeti nefinancijsko, počasno pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.


RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA
Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja te pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz njegovog djelokruga, kao i davanja mišljenja i prijedloga u svezi drugih pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća. 
Radna tijela Općinskog vijeća su: 

 • Mandatna komisija
 • Odbor za izbor i imenovanja
 • Odbor za Statut i Poslovnik
 • Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima
 • Socijalno vijeće
 • Odobor za dodjelu javnih priznanja
 
  Ustrojstvo općine - Sve