Na temelju članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno (KLASA: 012-03/20-01/01 od 13. studenoga 2020.), a na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na 8. sjednici održanoj 9. travnja 2021. donijelo je: 

 
  Preuzmite dokument
ZAKLJUČAK o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2020./2021.   (434.3 KB)
Kurikulum Dječjeg vrtića Žabac 2020./2021.   (1.12 MB)
 
  Dječji vrtić - Sve