Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 18. i 41. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno (KLASA: 012-03/20-01/01 od 13. studenog 2020). a na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, uz suglasnost Osnivača (KLASA: 011-02/21-01/01, URBROJ: 2137/19-01/1-21-3 od 7. listopada 2021. godine), na 12. sjednici održanoj 7. listopada 2021. godine, Upravno vijeće donijelo je: 

 
  Preuzmite dokument
ZAKLJUČAK o donošenju Godišnjeg plana i programa rada DV Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022.   (497.08 KB)
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022.   (396.07 KB)
 
  Dječji vrtić - Sve