11. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije» broj 10/13) i članka 74. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije» broj 12/09 i 6/13 i 2/18 ), sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno za dan

28 . studenoga 2018. godine ( srijeda ) u  19,00 sati.

 

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu s planovima razvojnih programa,
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno za 2019. godinu,
 3. Program gradnje  komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2019. godini,
 4. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2019. godini,
 5. Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2019. godini,
 6. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2019. godini,
 7. Program javnih potreba u sportu na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2019. godini,
 8. Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2019. godini,
 9. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Sveti Ivan Žabno za 2019. godinu,
 10. Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2019. godini,
 11. Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2019. godini,
 12. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019.
 13. Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2019. godini
 14. Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2019. godini,
 15. Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Sveti Ivan Žabno,
 16. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite Općine Sveti Ivan Žabno,
 17. Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Sveti Ivan Žabno,
 18. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B),
 19. Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Sveti Ivan Žabno,
 20. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Sveti Ivan Žabno,
 21. Odluka o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveti Ivan Žabno za 2019. godinu,
 22. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s Liste grupe birača zastupljenih u Općinskom  vijeću Općine Sveti Ivan Žabno za 2019. godinu,
 23. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ivan Žabno,
 24. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Sveti Ivan Žabno,
 25. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Sveti Ivan Žabno,
 26. Suglasnost na zaduživanje Općinskom komunalnom poduzeću „Park“ za kupnju kombinirke,
 27. Zamolba Anjuš Zorice za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade,
 28. Izvješće o broju kuća za odmor na području Općine Sveti Ivan Žabno,
 29. Pitanja članova Općinskog vijeća.

 

                                                                                                                                                       PREDSJEDNIK:

                                                                                                                                                       Krešimir Habijanec, v.r.

Objavljeno: 26. 11. 2018
Autor: Manuel Marković
 
  Novosti i obavijesti - Sve